Aktuelt

Nyheter og artikler.

Forslag til ny ekomlov

Digitaliseringsminister Karianne Tung la frem forslaget til den nye ekomloven 12 april 2024. Siste oppdatering fra Stortinget er at loven først vil bli behandlet til høsten, slik at den tidligst vil gjelde fra 1. januar 2025.

Compliance som verktøy mot korrupsjon

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) måler graden av korrupsjon i verden. Den nåværende trenden viser en bekymringsfull økning i korrupsjon, også i regioner som Vest-Europa og EU. Dette kan tilskrives utfordringer knyttet til både implementering av tiltak og holdninger til korrupsjon.

Regjeringen foreslår innstramminger i exit-skattereglene

Regjeringen har i dag sendt på høring et forslag om innstramminger i de såkalte exit-skattereglene (utflyttingsskatt). De nye reglene er foreslått å få virkning for skattemessige utflyttinger fra Norge som skjer fra og med i dag (20. mars 2024).

Forvaltning av fripoliser

Sven Iver Steen holdt 7. mars innlegg på frokostseminaret til Finans Norge og deltok deretter i panelsamtale med Trond Finn Eriksen (investeringsdirektør, Storebrand) og Trond Killi (aktuar, Deloitte).

Nye lovregler om arbeidsavtaler er vedtatt

Lovforslaget om nye krav til arbeidsavtaler er nå vedtatt av Stortinget, og endringene trer i kraft fra og med 1. juli 2024. Regjeringen har gitt overgangsregler som avklarer usikkerheten knyttet til eksisterende arbeidsavtaler.

Formuesskatt på aksjer - grep du kan gjøre før årsskiftet

Dersom du eier ikke-børsnoterte aksjer og betaler formuesskatt, og har grunn til å tro at aksjene har lavere verdi 31.12.2023 enn de hadde 01.01.2023, så bør du vurdere om du skal foreta en kapitalforhøyelse i selskapet slik at tidspunktet for verdsettelse av aksjene flyttes fra 01.01.2023 til 31.12.2023. Det er også foreslått en endring for fastsettelse av verdien på næringseiendom som er lokalisert utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som kanskje kan gi redusert formuesverdi allerede for inntektsåret 2023 selv om detaljer rundt virkningstidspunktet foreløpig er uavklart.

Vi søker flere advokater og advokatfullmektiger

Tenden er blant de største frittstående advokatfirmaene med hovedsete utenfor Oslo. Vi er et fullservice forretningsadvokatfirma som bistår selskaper, privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, både for norske og utenlandske klienter. Vi har kontorer i Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Oslo.

Monsterskatten utsettes til 2025

Regjeringen holder det den tidligere har lovet ved at det i forslaget til statsbudsjett for 2024 ikke er foreslått større skatteendringer.

Advokat Pål Remman i kontorfellesskap med Tenden Advokatfirma

Advokat Pål Remman i Advokatfirma Remman og Tenden Advokatfirma har inngått samarbeidsavtale om kontorfellesskap. Avtalen innebærer at Remman vil drive sin virksomhet fra Tendens lokaler, hovedsakelig fra Tønsberg, men også fra Tendens øvrige lokasjoner i Oslo, Sandefjord og Larvik.

Forslag om trinnvis innføring av lovkrav om kjønnsrepresentasjon i styrer

Regjeringen har foreslått å innføre krav til kjønnssammensetning i styrene i mellomstore og store selskaper. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet. Forslaget er forventet behandlet av Stortinget høsten 2023, og det foreslås å innføre kravene trinnvis etter selskapenes størrelse. Reglene vil gjelde allerede fra 31. desember 2024 for selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Reglene vil deretter utvides årlig, og det er forventet at reglene vil omfatte om lag 20 000 selskaper i 2028. De mindre selskapene omfattes ikke.

Tenden etablerer seg i Larvik

Tenden har inngått avtale med Colab om leie av kontorer og møteromfasiliteter i Larvik. Lokalene ligger sentralt plassert i Larvik sentrum.

Kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper og diverse andre foretak

Regjeringen sendte i desember 2022 ut et høringsnotat med forslag til lovendringer som vil innebære at begge kjønn skal være representert med et minimumsantall i styrene i de nevnte foretakene. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet.

Nye retningslinjer for private granskinger

Advokatforeningen vedtok 2. juni 2023 nye retningslinjer for privat granskinger. Direkte gjelder retningslinjene for advokaters arbeid med private granskinger, men bygger på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Representanter for andre yrkesgrupper bør derfor også bruke retningslinjene i private granskinger.

Nye regler om innleie trer i kraft 1. april

De nye innstrammingene i reglene om innleie vil innebære store endringer for virksomheter som benytter seg av innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. april 2023, men for allerede inngåtte avtaler er det gitt overgangsregler som innebærer at endringene først trer i kraft 1. juli 2023.

Advokatundersøkelsen

Partner og advokat Ruben Skifjell Hoffgaard ble nummer 1 i advokatundersøkelsens kåring av lovende talenter innen entreprise.

Kun viten som er spesifikk for en bedrift kan være forretningshemmelighet

Tendens klienter Ziot Solutions AS og seks ansatte fikk full erstatning og oppreisning for anklager rettet mot dem om rettstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter. De ansatte hadde ikke brukt annet enn allmenn viten opparbeidet under sitt arbeid for tidligere arbeidsgivere.

Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Innen juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført aktsomhetsvurdering og kartlegging, og publisere en redegjørelse for dette på sine nettsider. Her redegjør vi kort for hvem som omfattes av loven og hvilke plikter de har. I tillegg presenteres et verktøy Tenden har laget som virksomheter kan bruke for å overholde loven.

Industriuka i Porsgrunn 2022

30. mai-2. juni gikk industriuka av stabelen i Porsgrunn. Tenden var stolt sponsor av møtebørsen som ble arrangert 1. og 2. juni i Porsgrunn Arena, Kjølnes Ring.

Endringer i avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 trer det i kraft endringer i avhendingsloven som vil ha stor betydning både for selger av eiendom, kjøper av eiendom og for megler.

Tenden på plass i Oslo

Vi ser frem til å ta imot eksisterende og nye klienter og samarbeidspartnere – et steinkast fra Nationaltheatret.

Tenden bistod ved rettet emisjon i Nordic Halibut

Tenden var juridisk rådgiver for tilretteleggerne i rettet emisjon på MNOK 170 i Nordic Halibut AS (notert på Euronext Growth). Takk for samarbeidet til Pareto Securities AS, Norne Securities AS, selskapet og Wikborg Rein.

Åpenhetsloven

Er du en større virksomhet som selger varer og tjenester? Da bør du vite om den nye åpenhetsloven.

Blir arveavgiften innført på nytt?

Spørsmålet om arveavgift har alltid vært et yndet tema. Da vi hadde arveavgift, gikk diskusjonen mye på hvor urimelig arveavgiften kunne slå ut. Nå har diskusjonen motsatt fortegn. Blir det innført arveavgift ved et regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg?

Ny arvelov - hva nå?

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Noe av intensjonen til lovgiver var å gjøre den nye loven mer pedagogisk og mer tilgjengelig for ikke-jurister. Til tross for dette er det mange som tolker loven feil, blant annet når det gjelder arvefordelingen for ektefeller og samboere.

Ny arvelov

Advokat Hanne Skråmm Espeland har snakket om den nye arveloven på NRK, og vi har også laget en podcast om hvilke endringer som følger med den nye loven.

Fra permittering til nedbemanning

Nedstengningen av samfunnet har rammet flere virksomheter hardt. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet kan avsløre at man ikke kan komme på rett kjøl kun med ekstrainnsats og fleksible tilpasninger. Det kan vise seg at det er vanskelig å få hjulene i gang igjen, utfordringene er av mer langvarig art. Dette krever at virksomhetens ledelse treffer strengere tiltak av mer langvarig karakter.

BASA-saken ankes til Høyesterett

Agder lagmannsrett avsa i mars frifinnende dom i sak om erstatningskrav reist mot BASA-Huset AS for mangelfull oppfølging av bygget brannsikkerhetstiltak. Gjensidige Forsikring ASA har nå anket dommen til Høyesterett.

Unntakstilstanden skjerper kravene til selskapets ledelse

Det vil kunne ha alvorlige konsekvenser for virksomheten dersom styret og daglig leder trår feil i krisehåndteringen. Etter omstendighetene vil det også kunne utløse personlig ansvar for ledelsen dersom man kan bebreides for mangelfull ivaretakelse av selskapets interesser. Det er derfor god grunn for styrer og daglige ledere til å skjerpe sansene i situasjonen som foreligger.

Hvordan bør man som utleier håndtere koronakrisen?

Covid-19 og smitteverntiltakene skaper økonomiske problemer for mange næringsleietakere, enten de har fått pålegg om stenging, pålegg om tiltak som fører til redusert omsetning og/eller redusert omsetning som følge av redusert aktivitet i samfunnet.

Tiltak knyttet til koronaepidemien

Samfunnet er i en krevende situasjon som følge av koronaepidemien og tiltakene som er iverksatt for å bekjempe den har vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for mange av våre klienter. Situasjonen og betingelsene som næringslivet må forholde seg til endrer seg daglig, i takt med hvordan epidemien utvikler seg og hvordan virkningene av myndighetens tiltak utspiller seg. Sjelden har behovet for å tenke kort og langt samtidig vært større.

Korona-viruset kan få konsekvenser for avtaler

Korona-viruset og handlinger fra myndigheter i kjølvannet av dette kan få konsekvenser for pågående avtaler. For eksempel er en leverandør ikke i stand til å levere (i tide), eller en tjenesteavtale lar seg ikke oppfylle på grunn av inn- eller utreiserestriksjoner.

Tror Baos-dommen får konsekvenser

Sju omsorgsarbeidere gikk til søksmål mot Bølstadlia Avlastning og Omsorgssenter (BAOS) for å få bekreftet at de var å regne som faste arbeidstakere. De vant.

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett og vant frem i en enstemmig dom. Temaet for saken var hvor lenge arbeidsgivere som feilklassifiserer arbeidstakere som oppdragstakere plikter å etterbetale lønn, feriepenger og andre tillegg, samt omfanget av plikten til etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.

2019: Året for tvister om arbeidstakerbegrepet

I tre måneder i vinter stod Tendens to advokater Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich i Oslo tingrett i Aleris-saken. Tenden representerte 24 saksøkere. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter, og hvilke økonomiske konsekvenser en omklassifisering eventuelt medfører.

Ny trasé for InterCity – revidert Torp Vest

Våre advokater Kjersti Schiøtz Thorud, Arnt Olaf Stillerud, Paal Thoresen og Henning Solheim fylte salen da de holdt seminar for deg som blir berørt av utbyggingen av InterCity-jernbanen.

I politiuniform uten politimyndighet

Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven.

Tildelingssaker for fysioterapeuter

Advokat Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma ANS har de siste 12 årene hatt et stort antall saker knyttet til driftstilskuddsordningen. Her kan du lese Heggøys artikkel publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Aleris-saken

Tenden ved advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer saksøkerne mot Aleris ungplan & BOI. Saksøkerne mener de har rett på etterbetaling av lønn og overtid.

Digitalt arveskifte

Det dukker stadig opp nye utfordringer knyttet til avdødes digitale liv ved gjennomføring av skifteoppgjør.

Fremtidsfullmakt – forutsigbarhet for fremtiden

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. De fleste av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker når den tid kommer.