Tilbake til aktuelt

Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser - her er hovedpunktene

Anskaffelsesutvalget – som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022 for å foreta en gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser – har nylig presentert forslag til ny lov gjennom sin første delutredning (NOU 2023:26).

Anskaffelsesutvalgets mandat bestod blant annet av å etablere en ny struktur der en større del av regelverket flyttes fra forskrift til lov. Dette for å sikre demokratisk forankring og muliggjøre lovforarbeider som gir veiledning om de underliggende EØS-reglene. Utvalget ble også bedt om å forenkle regelverket og gjennomgå reglene om samfunnshensyn, herunder styrke klima- og miljøhensyn.

Anskaffelsesutvalget sitt forslag til ny lov er i tråd med mandatet, hvilket blant annet innebærer at anskaffelsesregelverket foreslås samlet i en ny, mer omfattende lov. Dagens situasjon er at sentrale deler av anskaffelsesregelverket er regulert gjennom forskrifter, mens loven kun inneholder hovedprinsippene som gjelder i anskaffelser. I tillegg presenterer utvalget en rekke materielle endringer:

Lovbok, klubbe og jordklode
  • De skjerpede miljøkrav med minimum 30% vekting i tildelingen, som innføres fra 1. januar 2024, er foreslått å utgå. Istedenfor pålegges oppdragsgiver en rekke plikter, som å stille klima- og miljøkrav til ytelsen. Formålsparagrafen utvides til også å omfatte bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.
  • Innslaget for når loven kommer til anvendelse heves fra kr 100 000 til kr 300 000. Dette er begrunnet i inflasjonsjustering samt ønsket om å redusere transaksjonskostnadene knyttet til mindre anskaffelser.
  • Opp til EØS/EU-terskelverdiene på kr 1,4 millioner for statlige - og kr 2,2 millioner for kommunale oppdragsgivere, samt for bygge- og anleggsanskaffelser mellom kr 300 000 kr og kr 3 millioner, skal ikke lenger de grunnleggende prinsippene fra EU-retten danne bakteppe for anskaffelsen. Disse erstattes med "markedsmessige vilkår", der oppdragsgiver skal sikre konkurranse eksempelvis ved bruk av markedsundersøkelser, ved å innhente to eller flere tilbud eller ved å frivillig annonsere konkurransen. Dette vil suppleres av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper og noen generelle regler gitt i forslaget til ny lov.

Samlet sett vil de foreslåtte endringene medføre betydelige forenklinger av regelverket under EØS-terskelverdiene samt styrke fokuset på klima- og miljøkrav i anskaffelser.

Første delutredning er nå på høring, og høringsfristen er satt til 10. februar 2024.

I andre del av arbeidet skal Anskaffelsesutvalget se nærmere på spørsmål knyttet til åpenhet om eierskap og skatt, hensynet til lokale og regionale leverandører, reglene om oppdragsgiveres erstatningsansvar for brudd på regelverket, avvisningsreglene, regelverkets geografiske anvendelsesområde og sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser. Andre delutredning vil foreligge 4. mai 2024.

Profilbilde av en mann og en dame

Ved behov for bistand innenfor offentlige anskaffelser, ta kontakt med Anders Hauger eller Kaja Oftedal.