Tilbake til aktuelt

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble fremlagt 14. mai. Nedenfor har vi nevnt noen av nyhetene.

SIGNALER SOM BLIR GITT I NASJONALBUDSJETTET

Ny skattereform: Torvikutvalget

 • Regjeringen skriver at de i tråd med budsjettforliket med SV ved behandlingen av statsbudsjettet for 2024 vil vurdere nivået på skjermingsrenten og satsen for inntektsføring etter treprosentregelen.
 • Regjeringen viser videre til at det det er sendt på høring et forslag til endringer i utflyttingsskatten ved at den må betales innen 12 år.
 • Regjeringen vil ikke følge opp Skatteutvalgets utredning med en skattereform med store systemmessige endringer og skattevekslinger. Utvalgets utredning og høringsinnspillene til departementet vil være til nytte som kunnskapsgrunnlag i diskusjon og utforming av skattepolitikken i mange år fremover.
 • Regjeringen arbeid fortløpende med å utbedre svakheter i verdsettelsesmodellene i formuesskatten, blant annet er det gjort tiltak for en mer geografisk treffsikker verdsetting av næringseiendom.
 • Regjeringen vil opprettholde en forsiktig skattlegging av privatpersoners hjem, og vil ikke gå inn for å øke inntektsbeskatningen for vanlige boliger gjennom å innføre nye skatter. I Hurdalsplattformen fremgår det at maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom og næringseiendom i eiendomsskatten skal videreføres på dagens nivå.

Skattlegging av privat konsum i selskap, også omtalt som "MONSTERSKATTEN"

Finansdepartementet sendte våren 2022 et forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i selskap på høring, og har siden orientert Stortinget om at departementet arbeider videre med justeringer av høringsforslaget.

Regjeringen deler utvalgets vurdering om at privat konsum i selskap som ikke blir skattlagt riktig, kan svekke skattesystemets bidrag til omfordeling, redusere skatteinntektene og svekke legitimiteten til skattesystemet. Regjeringen mener også, som utvalget, at regler mot privat konsum i selskap bør være mest mulig målrettede og ikke gå lenger enn nødvendig.

 • Regjeringen sier ikke noe konkret om når vil komme tilbake her eller om det vil komme et forslag som trer i kraft fra 2025.
 • Kan det bli slik at reglene ytterligere utsettes? Det minnes imidlertid om at Norge har strenge skatteregler etter gjelden regelverk, når det gjelder skattelegging av privat konsum i selskap.

Selskapsskatten på 22 %

Regjeringen har holdt skattesatsen på selskapsoverskudd på 22 prosent. Dette er i tråd med regjeringspartienes politikk i Hurdalsplattformen om å føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet og holde selskapsskattesatsen på 22 pst. gjennom inneværende stortingsperiode.

Ny arveavgift

Regjeringen legger ikke opp til å innføre en ny arveskatt.

Foreslåtte Skatte- og avgiftsendringer

Revidert budsjett 2024 inneholder få materielle endringer i skatte- og avgiftslovgivningen. Vi viser til oppsummeringen fra Finansdepartementet: Skatte- og avgiftsendringer.

 • Mer nøytrale merverdiavgiftsregler for leasing, bilutleie og drosjevirksomhet
 • Skattlegging av verdipapirfond ved utflytting
 • Teknisk tilpasning av skatteloven til ny AFP-ordning i offentlig sektor
 • Avviking av ekstra arbeidsgiveravgift fra 1. januar 2025
 • Endret overgangsregel for fusjonsfordringer

Etter tidligere forslag fra Revisorforeningen endres overgangsregelen for fusjon- og fisjonsfordringer etter konsernfusjon eller fisjon oppstått i 2023, men før lovendringen ble vedtatt. Selskapene gis likevel adgang til å velge å utligne forskjellen mellom skattemessig verdi og pålydende uten beskatning. Den gjelder nå også for selskaper som er solgt. Også disse selskapene kan velge å utligne skatteeffekten uten beskatning, forutsatt at de på tidspunktet fusjon- eller fisjonsfordringen ble stiftet var mor- og datterselskap og videre at begge selskapene treffer samme avgjørelse.

Det vises for øvrig til Finansdepartements omtale av de foreslåtte reglene:

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2024/rnb/revidert-nasjonalbudsjett-2024-skatte-og-avgiftsendringer/id3037956/

Compliance 1