Tilbake til aktuelt

Nye regler om innleie trer i kraft 1. april

De nye innstrammingene i reglene om innleie vil innebære store endringer for virksomheter som benytter seg av innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. april 2023, men for allerede inngåtte avtaler er det gitt overgangsregler som innebærer at endringene først trer i kraft 1. juli 2023.

Brikke i puslespill

Innstrammingene gjelder kun innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det gjøres ingen endringer i reglene om innleie fra produksjonsbedrifter.

Her følger en kort oppsummering av hovedtrekkene i endringene:

  • Det vil ikke lenger være adgang til å leie inn arbeidskraft til arbeid av midlertidig karakter, for eksempel prosjekt eller sesongarbeid. Det vil fortsatt være adgang til å leie inn vikarer, for eksempel i forbindelse med permisjoner eller sykefravær blant ansatte. Det vil også være adgang til innleie etter avtale med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.
  • Det er gitt unntak fra innstrammingene for innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester.
  • Det er også gitt unntak fra innstrammingene for innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse til klart avgrenset prosjekt.
  • Det blir forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Det blir innført en definisjon av hva som anses som innleie, for lettere å skille innleieavtaler fra avtaler om tjenestekjøp. Endringen vil medføre at noen flere oppdragsavtaler om tjenestekjøp enn før vil klassifiseres som innleie.
  • Innleides rett til fast ansatte hos innleier styrkes ved at retten til fast ansettelse vil gjelde etter tre års sammenhengende innleie, og vil også gjelde der innleien er basert på avtale med tillitsvalgte.

Ta gjerne kontakt med oss:

Kjetil Baustad Egelie
Heidi Aas Larsen
Silvelin Bratholm