Aktuelt

News and articles

Compliance som verktøy mot korrupsjon

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) måler graden av korrupsjon i verden. Den nåværende trenden viser en bekymringsfull økning i korrupsjon, også i regioner som Vest-Europa og EU. Dette kan tilskrives utfordringer knyttet til både implementering av tiltak og holdninger til korrupsjon.

Regjeringen foreslår innstramminger i exit-skattereglene

Regjeringen har i dag sendt på høring et forslag om innstramminger i de såkalte exit-skattereglene (utflyttingsskatt). De nye reglene er foreslått å få virkning for skattemessige utflyttinger fra Norge som skjer fra og med i dag (20. mars 2024).

Forvaltning av fripoliser

Sven Iver Steen holdt 7. mars innlegg på frokostseminaret til Finans Norge og deltok deretter i panelsamtale med Trond Finn Eriksen (investeringsdirektør, Storebrand) og Trond Killi (aktuar, Deloitte).

Formuesskatt på aksjer - grep du kan gjøre før årsskiftet

Dersom du eier ikke-børsnoterte aksjer og betaler formuesskatt, og har grunn til å tro at aksjene har lavere verdi 31.12.2023 enn de hadde 01.01.2023, så bør du vurdere om du nå skal foreta en kapitalforhøyelse i selskapet slik at tidspunktet for verdsettelse av aksjene flyttes fra 01.01.2023 til 31.12.2023. Det er også foreslått en endring for fastsettelse av verdien på næringseiendom som er lokalisert utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som kan gi redusert formuesverdi allerede for inntektsåret 2023 selv om detaljer rundt virkningstidspunktet foreløpig er uavklart.

Vi søker yngre advokater og advokatfullmektiger

Tenden er blant de største frittstående advokatfirmaene med hovedsete utenfor Oslo. Vi er et fullservice forretningsadvokatfirma som bistår selskaper, privatpersoner og det offentlige. Vi utfører oppdrag over hele landet, både for norske og utenlandske klienter. Vi har kontorer i Sandefjord, Tønsberg, Larvik og Oslo.

Advokat Pål Remman i kontorfellesskap med Tenden Advokatfirma

Advokat Pål Remman i Advokatfirma Remman og Tenden Advokatfirma har inngått samarbeidsavtale om kontorfellesskap. Avtalen innebærer at Remman vil drive sin virksomhet fra Tendens lokaler, hovedsakelig fra Tønsberg, men også fra Tendens øvrige lokasjoner i Oslo, Sandefjord og Larvik.

Forslag om trinnvis innføring av lovkrav om kjønnsrepresentasjon i styrer

Regjeringen har foreslått å innføre krav til kjønnssammensetning i styrene i mellomstore og store selskaper. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet. Forslaget er forventet behandlet av Stortinget høsten 2023, og det foreslås å innføre kravene trinnvis etter selskapenes størrelse. Reglene vil gjelde allerede fra 31. desember 2024 for selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Reglene vil deretter utvides årlig, og det er forventet at reglene vil omfatte om lag 20 000 selskaper i 2028. De mindre selskapene omfattes ikke.

Tenden etablerer seg i Larvik

Tenden har inngått avtale med Colab om å leie av kontorer og møteromfasiliteter i Larvik. Lokalene ligger sentralt plassert i Larvik sentrum.

Kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper og diverse andre foretak

Regjeringen sendte i desember 2022 ut et høringsnotat med forslag til lovendringer som vil innebære at begge kjønn skal være representert med et minimumsantall i styrene i de nevnte foretakene. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet.

Nye retningslinjer for private granskinger

Advokatforeningen vedtok 2. juni 2023 nye retningslinjer for privat granskinger. Direkte gjelder retningslinjene for advokaters arbeid med private granskinger, men bygger på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Representanter for andre yrkesgrupper bør derfor også bruke retningslinjene i private granskinger.

Nye regler om innleie trer i kraft 1. april

De nye innstrammingene i reglene om innleie vil innebære store endringer for virksomheter som benytter seg av innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. april 2023, men for allerede inngåtte avtaler er det gitt overgangsregler som innebærer at endringene først trer i kraft 1. juli 2023.

Advokatundersøkelsen

Partner og advokat Ruben Skifjell Hoffgaard ble nummer 1 i Advokatundersøkelsens kåring av lovende talenter innen entreprise.

Kun viten som er spesifikk for en bedrift kan være forretningshemmelighet

Tendens klienter Ziot Solutions AS og seks ansatte fikk full erstatning og oppreisning for urettmessige anklager rettet mot dem om rettstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter. De ansatte hadde ikke brukt annet enn allmenn viten opparbeidet under sitt arbeid for tidligere arbeidsgivere.

Oppsummering av de mest sentrale forslagene fra Skatteutvalget (NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem)

I Skatteutvalgets presentasjon, ble utvalgets arbeid presentert som fremleggelse av ett helhetlig skattesystem, med en stor rød tråd i de ulike forslagene. De enkeltforslagene fra utvalget som har fått mest oppmerksomhet, erfarer vi er følgende: • Fritaksmetoden skal videreføres, men med enkelte justeringer • Innføre en arveskatt med lave fribeløp på kr 2 millioner, og hvor alt som overføres verdsettes til virkelig verdi. Dette skjer i en kombinasjon med reduksjon av formuesskatten • Økt beskatning av bolig - et område som av politiske årsaker tradisjonelt har vært gunstig beskattet • Lavere skatt på de laveste inntektene • En felles sats på 25 % for merverdiavgift • Merk også, den gunstige skattesatsen for passiv kapital kan bli økt fra 22 % til 34 % Det gjenstår å se om Skatteutvalget reelt har lyktes med å legge frem et helhetlig skattesystem som i tilstrekkelig grad forbedrer svakheter i dagens skattesystem. Utvalget har pekt på litt for mange endringer i skattesystemet, slik at utvalgets forslag som helhet er politisk umulig å få vedtatt med et bredt politisk flertall av partiene på tvers av de politiske blokkene. De aller fleste land har en eller annen form for skatt på arv. I Norge er det politiske synet på skatt på arv i beste fall omstridt. Men kan det forhold at enda et utvalg nå foreslår skatt på arv, og nå med motpost om kombinert stor reduksjon av formueskatten, være “tungen på vektskålen” til at skatt på arv kan bli gjeninnført? Uansett er det nok sannsynlig at enkelte av utvalgets mindre enkeltforslag blir vedtatt.

Er du i rute med den nye åpenhetsloven?

Innen juni 2023 må alle større virksomheter ha gjennomført en aktsomhetsvurdering og kartlagt sine produksjons- og leverandørkjeder. Formålet er å avdekke risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Resultatet av aktsomhetsvurderingen skal redegjøres for på virksomhetens nettside. Forbrukertilsynet fører tilsyn med loven og kan gi påbud eller gebyr til virksomheter som ikke følger opp. Brudd på loven vil også kunne ha en potensiell negativ innvirkning på bedriftens omdømme.

Industriuka i Porsgrunn 2022

30. mai-2. juni går industriuka av stabelen i Porsgrunn. Tenden er stolt sponsor av speeddatingprogrammet som arrangeres 1. og 2. juni i Porsgrunn Arena, Kjølnes Ring.

Endringer i avhendingsloven

Fra 1. januar 2022 trer det i kraft endringer i avhendingsloven som vil ha stor betydning både for selger av eiendom, kjøper av eiendom og for megler. Endringene innebærer blant annet at selgeren ikke gyldig skal kunne ta "som den er" forbehold overfor forbrukerkjøpere. Mangelsbegrepet er presisert og kjøpers undersøkelsesplikt er tydeliggjort. Lovendringen innebærer også en egenandel på kr 10 000 ved mangelskrav samt en egen bestemmelse om innendørs arealavvik. Lovendringen åpner også for at departementet kan forskriftsregulere krav til tilstandsrapportene og de sakkyndige som utarbeider dem.

Interne rutiner for behandling av personopplysninger

Drøye tre år har gått siden GDPR trådte i kraft. Mange sørget for å oppgradere sine skriftlige avtaler og erklæringer for å oppfylle kravene i GDPR. Men har bedriften gode nok interne rutiner til å sørge for varig etterlevelse av regelverket?

Tenden bistod ved rettet emisjon i Nordic Halibut

Tenden har hatt gleden av å bistå tilretteleggerne i forbindelse med rettet emisjon på NOK 170 millioner i Nordic Halibut AS (notert på Euronext Growth). Takk for samarbeidet til Pareto Securities AS, Norne Securities AS og selskapet.

Tenden bistod med salget av Integra Associates

Tenden har hatt gleden av å bistå eierne av Integra Associates med salget til Arribatec ASA. Vi ønsker partene lykke til med det videre samarbeidet! https://www.insidermedia.com/news/midlands/it-consultancy-acquired-by-global-counterpart

Åpenhetsloven

Er du en større virksomhet som selger varer og tjenester? Da bør du vite om den nye åpenhetsloven.

Blir arveavgiften innført på nytt?

Spørsmålet om arveavgift har alltid vært et yndet tema. Da vi hadde arveavgift, gikk diskusjonen mye på hvor urimelig arveavgiften kunne slå ut. Nå har diskusjonen motsatt fortegn. Blir det innført arveavgift ved et regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg?

Ny arvelov - hva nå?

Stortinget har vedtatt en ny arvelov som ble innført fra 1. januar 2021. Noe av intensjonen til lovgiver var å gjøre den nye loven mer pedagogisk og mer tilgjengelig for ikke-jurister. Loven bruker et mer moderne språk, og er mer oversiktlig og enklere for folk flest. Til tross for dette er det mange som er usikre på hvilken betydning den nye arveloven praktisk og juridisk har for en selv og ens nærmeste. Vi ser også at mange tolker loven feil. Selve arvefordelingen kan også bli uriktig for ektefeller og samboere, som følge av at man ikke har kjennskap til de grunnleggende reglene om hvem som eier hva.

Lån til eget aksjeselskap - likviditetshjelp i vanskelige tider

Ved likviditetsutfordringer som følge av koronaviruset kan innlån til selskapet fra eieren være til god hjelp for virksomheten. Det er imidlertid noen fallgruver det er viktig å kjenne til, og formaliteter som må overholdes. Disse pekes på av Tenden Advokatfirma nedenfor.

Fra permittering til nedbemanning

Nedstengningen av samfunnet har rammet flere virksomheter hardt. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet kan avsløre at man ikke kan komme på rett kjøl kun med ekstrainnsats og fleksible tilpasninger. Det kan vise seg at det er vanskelig å få hjulene i gang igjen, utfordringene er av mer langvarig art. Dette krever at virksomhetens ledelse treffer strengere tiltak av mer langvarig karakter.

BASA-saken ankes til Høyesterett

Agder lagmannsrett avsa i mars frifinnende dom i sak om erstatningskrav reist mot BASA-Huset AS for mangelfull oppfølging av bygget brannsikkerhetstiltak. Gjensidige Forsikring ASA har nå anket dommen til Høyesterett.

Unntakstilstanden skjerper kravene til selskapets ledelse

Det vil kunne ha alvorlige konsekvenser for virksomheten dersom styret og daglig leder trår feil i krisehåndteringen. Etter omstendighetene vil det også kunne utløse personlig ansvar for ledelsen dersom man kan bebreides for mangelfull ivaretakelse av selskapets interesser. Det er derfor god grunn for styrer og daglige ledere til å skjerpe sansene i situasjonen som foreligger.

Hvordan bør man som utleier håndtere koronakrisen?

Covid-19 og smitteverntiltakene skaper økonomiske problemer for mange næringsleietakere, enten de har fått pålegg om stenging, pålegg om tiltak som fører til redusert omsetning og/eller redusert omsetning som følge av redusert aktivitet i samfunnet.

Tiltak knyttet til koronaepidemien

Samfunnet er i en krevende situasjon som følge av koronaepidemien og tiltakene som er iverksatt for å bekjempe den har vidtrekkende og alvorlige konsekvenser for mange av våre klienter. Situasjonen og betingelsene som næringslivet må forholde seg til endrer seg daglig, i takt med hvordan epidemien utvikler seg og hvordan virkningene av myndighetens tiltak utspiller seg. Sjelden har behovet for å tenke kort og langt samtidig vært større.

Korona-viruset kan få konsekvenser for avtaler

Korona-viruset og handlinger fra myndigheter i kjølvannet av dette kan få konsekvenser for pågående avtaler. For eksempel er en leverandør ikke i stand til å levere (i tide), eller en tjenesteavtale lar seg ikke oppfylle på grunn av inn- eller utreiserestriksjoner.

Tror Baos-dommen får konsekvenser

Sju omsorgsarbeidere gikk til søksmål mot Bølstadlia Avlastning og Omsorgssenter (BAOS) for å få bekreftet at de var å regne som faste arbeidstakere. De vant.

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett og vant frem i en enstemmig dom. Temaet for saken var hvor lenge arbeidsgivere som feilklassifiserer arbeidstakere som oppdragstakere plikter å etterbetale lønn, feriepenger og andre tillegg, samt omfanget av plikten til etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.

2019: Året for tvister om arbeidstakerbegrepet

I tre måneder i vinter stod Tendens to advokater Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich i Oslo tingrett i Aleris-saken. Tenden representerte 24 saksøkere. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter, og hvilke økonomiske konsekvenser en omklassifisering eventuelt medfører.

Ny trasé for InterCity – revidert Torp Vest

Våre advokater Kjersti Schiøtz Thorud, Arnt Olaf Stillerud, Paal Thoresen og Henning Solheim fylte salen da de holdt seminar for deg som blir berørt av utbyggingen av InterCity-jernbanen.

I politiuniform uten politimyndighet

Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven.

Tildelingssaker for fysioterapeuter

Advokat Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma ANS har de siste 12 årene hatt et stort antall saker knyttet til driftstilskuddsordningen. Her kan du lese Heggøys artikkel publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Aleris-saken

Tenden ved advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer saksøkerne mot Aleris ungplan & BOI. Saksøkerne mener de har rett på etterbetaling av lønn og overtid.

Digitalt arveskifte

Det dukker stadig opp nye utfordringer knyttet til avdødes digitale liv ved gjennomføring av skifteoppgjør.

Fremtidsfullmakt – forutsigbarhet for fremtiden

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. De fleste av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker når den tid kommer.