Tilbake til aktuelt

Fremtidsfullmakt – forutsigbarhet for fremtiden

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. De fleste av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker når den tid kommer.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som angir hvem som skal representere deg når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Fremtidsfullmakten kan inneholde bestemmelser om hvem som skal styre din økonomi eller ta viktige beslutninger vedrørende deg personlig og hvordan dette skal gjøres.

Fremtidsfullmakt er en praktisk og fleksibel løsning for deg som ønsker å legge noen føringer for fremtiden, når du ikke lenger er i stand til å ivareta dette selv.

Behov for en fremtidsfullmakt

Demens er et dagsaktuelt tema og et typisk eksempel hvor det vil være behov for en fremtidsfullmakt. Antall personer med demens har økt kraftig i tråd med økt levealder. Dette har medført større bevissthet rundt ønsker og behov for kontroll den dagen dette eventuelt skulle inntre. Det samme behovet kan inntre dersom du skulle miste din evne til å ivareta dine rettigheter som følge av en ulykke.

Pårørende til personer med demens kan møte flere utfordringer i deres ønske om å ivareta personens rettigheter. Et typisk eksempel er salg av fast eiendom. Dersom en person med demens er innlagt på sykehjem kan pårørende ha problemer med å selge fast eiendom og derfor oppleve at fast eiendom står tomt og forfaller.

Uten fremtidsfullmakt er det Fylkesmannen som skal forfalte dine midler. Mange pårørende opplever denne ordningen som lite fleksibel og for noen fremstår det som umulig å disponere over formuen til den det gjelder. Vi ser derfor at flere og flere ønsker at bestemte personer skal inneha denne disposisjonsretten.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt og hvem kan opptre som fullmektig?

Den som oppretter fullmakten må være over 18 år. Du står du fritt til å utpeke hvem som skal få fullmakt og hva fullmakten skal omfatte.

Det vanligste er å utpeke et familiemedlem som man har stor tillit til, for eksempel ektefelle eller barn. Man kan også utpeke flere personer. Fullmaktsgiveren bør i alle tilfelle utpeke en alternativ fullmektig dersom fullmektigen av ulike grunner ikke lenger kan fungere som fullmektig.

Fullmaktens innhold

Som fullmaktsgiver bestemmer du selv innholdet i fremtidsfullmakten og hva den skal omfatte. Noen synes det er hensiktsmessig med en fullmakt uten begrensninger. En slik fullmakt vil kun bestemme hvem som skal være fullmektig på dine vegne. Det betyr at fullmektigen har full frihet til å handle på vegne av deg, så lenge fullmektigen holder seg innenfor loven.

Andre ønsker å legge føringer for hvordan fullmakten skal forvaltes. Slike føringer kan gjelde økonomiske og/eller personlige forhold, som for eksempel salg av fast eiendommen og valg av bosted. Bestemmelser om fast eiendom kan være praktisk for å forhindre at en bolig blir stående tom og forfaller ved langvarig opphold på sykehjem eller sykehus.

Det er visse begrensninger for hva fullmakten kan omfatte. Fullmektigen kan for eksempel ikke opprette eller tilbakekalle fullmaktsgivers testament.

Formkrav

Det er strenge krav til fremtidsfullmaktens innhold og form. Dersom formkravene ikke er fulgt, kan konsekvensen være at fremtidsfullmakten er ugyldig. Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt med en advokat eller fylkesmannen, for å være sikker på at fullmaktens formkrav er ivaretatt. Det er uansett viktig å være oppmerksom på at opplysninger og eksempler på internett ikke nødvendigvis er kvalitetssikret eller tilpasset.

Kan fullmakten kalles tilbake?

En fremtidsfullmakt kan kalles tilbake eller endres, så lenge du er i stand til å forstå hva dette innebærer.

Når inntrer fullmakten?

Fremtidsfullmakten trer i kraft fra det tidspunkt du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. En legeerklæring vil kunne fastslå dette. En slik legeerklæring vil også være egnet til å forhindre etterfølgende unødvendige konflikter om fremtidsfullmaktens gyldighet.

Det kan også inntas i fremtidsfullmakten at den første trer i kraft når den blir stadfestet av Fylkesmannen. Enkelte myndigheter, for eksempel Statens kartverk, krever en slik stadfestelse av Fylkesmannen.

Forutsigbarhet

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Det kan derfor være lurt å være føre var og allerede i dag sikre dine ønsker for fremtiden.

Forfattere:

Hanne Skråmm Espeland, advokat

Lene Marie Aas Thorstensen, advokatfullmektig

Tenden Advokatfirma ANS, 1. juli 2016