Tilbake til aktuelt

Nye retningslinjer for private granskinger

Advokatforeningen vedtok 2. juni 2023 nye retningslinjer for privat granskinger. Direkte gjelder retningslinjene for advokaters arbeid med private granskinger, men bygger på grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Representanter for andre yrkesgrupper bør derfor også bruke retningslinjene i private granskinger.

I Stock 610252676
Forstørrelsesglass og saksmapper

Det er en rekke forskjellige forhold som er gjenstand for granskinger, alt fra undersøkelse av arbeidsmiljø til mistanke om regelbrudd eller økonomisk kriminalitet. Granskinger kjennetegnes likevel gjerne ved at det foretas en undersøkelse hvor formålet er å avklare og analysere faktiske forhold kombinert med en rettslig vurdering av hendelsesforløpet. Granskingsoppdrag kan også omfatte analyse av årsaksforhold og anbefalinger om tiltak.

En granskingsrapport kan få stor betydning for de berørte. Noen ganger kan en granskningsrapport både oppleves å ha, og i realiteten få, like store konsekvenser som en dom, for eksempel når arbeidsgiver beslutter arbeidsrettslige sanksjoner på grunnlag av rapporten.

Både de som iverksetter og de som gjennomfører granskinger har derfor et stort ansvar. Granskerne skal sørge for grunnleggende rettssikkerhetskrav for berørte gjennom hele granskingsprosessen, sikre at granskingsprosessen blir gjennomført forsvarlig og at kravet til rettferdig prosess, kontradiksjon og privatliv blir ivaretatt.

I henhold til retningslinjene for private granskninger skal det på et hvert trinn av prosessen tas hensyn til følgende elementer:

  • Prosessen skal være rettferdig og skal gjennomføres innen rimelig tid
  • Prosessen skal ta hensyn til rettssikkerhet og forutberegnelighet
  • Uskyldspresumsjonen
  • Berørte skal gjøres kjent med anklagene mot seg
  • Berørte skal gis anledning til å uttale seg og forsvare seg gjennom verifisering og kontradiksjon
  • Berørte skal gis vern mot selvinkriminering
  • Berørte kan la seg representere av advokat eller annen rådgiver

Prinsippene skal også ligge til grunn ved sluttføringen av rapporten, og skal vektlegges i vurderingen av hvordan granskerne formulerer sine konklusjoner.

Tenden har spesialkompetanse innen gransking og kan tilby tverrfaglige granskingsteam bestående av ressurser med bred erfaring fra advokatvirksomhet, domstolene, politi- og påtalemyndighet, revisjon, internkontroll og gransking.