Tilbake til aktuelt

Tildelingssaker for fysioterapeuter

Advokat Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma ANS har de siste 12 årene hatt et stort antall saker knyttet til driftstilskuddsordningen. Her kan du lese Heggøys artikkel publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Heggøy har i en årrekke bistått både fysioterapeuter og institutter i saker knyttet til tildeling av driftstilskudd, verdsettelser og virksomhetsoverdragelser. Hans erfaring er at kvaliteten på saksbehandlingen ofte ikke møter kravene som gjelder for denne type saker, og at tvister mellom fysioterapeuter kan forebygges gjennom gode avtaler.

Test heggøy
Slike avtaler mellom fysioterapeuter som begrenser fysioterapeutens rettigheter og plikter etter ASA 4313, er etter mitt syn ikke bindende, sier Heggøy. Foto: Ola Normann

– Tilskuddsordningen skal sikre kommunens behandlingstilbud. Samtidig gir et driftstilskudd innehaveren et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke har det. Derfor er de også svært attraktive. Begge disse hensynene tilsier en ryddig og skikkelig saksbehandling hos tildelende myndighet, noe vi dessverre ofte ser at mangler, sier Heggøy.

Sjelden vanskelig å finne fem feil.

Overdragelse av praksis

Tildelingen er imidlertid ikke de eneste tvistene driftstilskuddet kan utløse. ASA 4313 har klare bestemmelser om verdsettelse av praksiser knyttet til tilskuddet, og inneholder en god prismekanisme for merverdien det eventuelt utgjør for den nye innehaveren av tilskuddet å komme til «duk og dekket bord.»

Likevel forekommer det hyppig tvister, der flere saker Heggøy har bistått i skyldes at man rett og slett ikke har forholdt seg til regelverket.

– Innimellom er det en pedagogisk oppgave mer enn en juridisk å forklare partene og rådgivere sammenhengene i regelverket, og at driftstilskuddet ikke er en eiendel som kan prises inn i overdragelsessummen, sier Tor Erik Heggøy.

Tilfeldig spesialitet

Tenden-advokaten har sett flere varianter av det han kaller avtaler «på siden» av regelverket: Der det for eksempel avtales at et driftstilskudd skal legges igjen på instituttet dersom innehaveren flytter til et annet institutt, eller at det skal gis en økonomisk ytelse for selve tilskuddet.

– Slike avtaler mellom fysioterapeuter som begrenser fysioterapeutens rettigheter og plikter etter ASA 4313, er etter mitt syn ikke bindende, sier Heggøy som litt tilfeldig endte opp med fysioterapi-saker som spesialitet.

Han ble bedt om å bistå en ung fysioterapeut som ble avkrevd én million kroner for et driftstilskudd hun var tildelt, der kommunen antydet at tildelingen ville kunne bli omgjort om ikke det økonomiske ordnet seg.

– Det var enkelt å konstatere at kravet var ulovlig og at kommunen ikke kunne omgjøre tildelingen, men det måtte likevel mye til før regelverket til slutt ble fulgt, sier Heggøy om saken som banet vei for et betydelig antall andre fysioterapisaker.

– Vi har vært så heldige å få bistå fysioterapeuter og institutt over hele landet, og med dagens teknologi er fysisk avstand aldri et problem.

Terskelen for å be om bistand bør ned

Fysioterapisaker gjelder ofte viktige spørsmål knyttet til inntektsgrunnlag og forholdet mellom kolleger. Heggøy mener terskelen for å be om bistand burde være lavere, fordi en tidlig avklaring med en kompetent rådgiver vil kunne være en rimelig forsikring mot senere tvister som kan være slitsomme å stå i.

Det var enkelt å konstatere at kravet var ulovlig og at kommunen ikke kunne omgjøre tildelingen.

Enkelte saker er likevel for viktige til at de uten videre bør legges bort om man opplever ikke å få den retten man har.

– For tildeling av driftstilskudd, kan utfallet være at et uriktig vedtak omgjøres til gunst for den som er faglig best skikket, eller at det ytes erstatning fra kommunen. I flere saker har erstatningen vært at det opprettes et nytt driftstilskudd, sier Tor Erik Heggøy.