Tilbake til aktuelt

Formuesskatt på aksjer - grep du kan gjøre før årsskiftet

Dersom du eier ikke-børsnoterte aksjer og betaler formuesskatt, og har grunn til å tro at aksjene har lavere verdi 31.12.2023 enn de hadde 01.01.2023, så bør du vurdere om du skal foreta en kapitalforhøyelse i selskapet slik at tidspunktet for verdsettelse av aksjene flyttes fra 01.01.2023 til 31.12.2023. Det er også foreslått en endring for fastsettelse av verdien på næringseiendom som er lokalisert utenfor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, som kanskje kan gi redusert formuesverdi allerede for inntektsåret 2023 selv om detaljer rundt virkningstidspunktet foreløpig er uavklart.

Prosenttegn over blå bakgrund

Kapitalendring i 2023

Skattereglenes utgangspunkt er at formuesverdien for ikke-børsnoterte aksjer fastsettes til verdien per 01.01. i inntektsåret og ikke 31.12. Dette i motsetning til børsnoterte aksjer hvor det er verdien per 31.12. som gjelder.

For en personlig aksjonær som eier ikke-børsnoterte aksjer er det dermed verdien av aksjene per 01.01.2023 som skal benyttes i aksjonærens skattemelding som leveres våren 2024 for inntektsåret 2023.

Dersom aksjenes verdi har blitt redusert i løpet av 2023 sammenlignet med verdien per 01.01.2023, så kan man sørge for at det blir vedtatt og registrert en kapitalendring i selskapet i 2023, med den konsekvens at tidspunktet for verdsettelse av aksjene flyttes til 31.12.2023. Dermed vil aksjonæren dra nytte av den lavere skattemessige verdien på aksjene et år tidligere enn om det ikke ble gjennomført en kapitalendring.

Foretaksregisteret har i år satt en frist til mandag 4. desember 2023 for å melde kapitalendringer via altinn dersom man skal være trygg på at endringen blir registrert hos Foretaksregistret før nyttår. Det begynner dermed å haste med å få vedtatt en kapitalendring dersom den skal bli registrert i år.

Dersom det tidligere i 2023 har blitt gjennomført en kapitalforhøyelse eller kapitalnedsettelse i selskapet (for eksempel som følge av en fisjon eller fusjon), så trenger man ikke å gjøre noe nå. Da er det uansett verdien av aksjene per 31.12.2023 som skal legges til grunn.

Det er også viktig å være klar over at dersom man har et konsern, så er det aksjene i holdingselskapet som den personlige aksjonæren eier hvor det må gjennomføres en kapitalendring. Det hjelper ikke at det har vært foretatt kapitalendringer i datterselskaper i konsernet så lenge det ikke har vært kapitalendringer i holdingselskapet.

Endringer i kalkulasjonsfaktoren ved verdsettelse av næringseiendom

Dersom det ikke-børsnoterte aksjeselskapet eier næringseiendom, så er det grunn til å nevne at Regjeringen i statsbudsjettet for 2024 har foreslått endringer når det gjelder den såkalte kalkulasjonsfaktoren som benyttes for å komme frem til skattemessig formuesverdi av næringseiendom. Forslaget går ut på at næringseiendom som er lokalisert utenfor de fire store byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger vil få ett ekstra prosentpoeng på kalkulasjonsfaktoren slik at formuesverdien blir lavere. Jo høyere kalkulasjonsfaktor, desto lavere formuesverdi på den enkelte næringseiendom, som igjen gir lavere formuesverdi på aksjene i aksjeselskaper som eier disse næringseiendommene. Det er grunn til å tro at dette forslaget vil bli vedtatt.

Regjeringen har foreslått at endringen med ett ekstra prosentpoeng skal tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2024 for personlige skattytere, og har opplyst at det vil bli vedtatt nærmere veiledning om de nye reglene. Det er for øyeblikket uavklart om det er mulig å få de nye reglene til å gjelde allerede for skattemeldingen for inntektsåret 2023 hos den personlige aksjonæren i de tilfellene hvor selskapet har gjennomført kapitalendringer i 2023 slik at verdsettelsestidspunktet flyttes til 31.12.2023. Skatteetaten vil avklare dette senere.

Den nevnte kalkulasjonsfaktoren var 7,8 % for inntektsåret 2022. På grunn av økt rentenivå gjennom 2023 ligger det an til å bli en kalkulasjonsfaktor på ca. 8,5 % for inntektsåret 2023 når den blir fastsatt i januar 2024. Dersom det ekstra prosentpoenget skulle få virkning allerede for skattemeldingen for 2023 som den personlige skattyteren sender inn våren 2024, så vil det bli en ekstra fordel å ta med seg. Da er det desto større grunn til å sørge for at det blir gjennomført en kapitalendring i 2023 slik at verdsettelsestidspunktet flyttes til 31.12.2023.

Flere advokater 2

Dersom du ønsker å få vurdert om det er aktuelt for ditt aksjeselskap å foreta en kapitalendring før nyttår, så ta snarlig kontakt med Oddmund Håkenstad eller Lasse Jensen, så kan vi se nærmere på saken. Vi kan også bistå med å utarbeide dokumenter for en kapitalforhøyelse og melde det inn via altinn til Foretaksregisteret før den nevnte fristen i begynnelsen av desember.