Forskning og utvikling

Spesialområder

Fremskritt starter med en idé. Det kan være en idé om noe helt nytt og innovativt, men oftere er det tale om forbedringer av eksisterende teknologi.

Veien fra idé til ferdig produkt er som regel lang. Den går ofte via forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Vi har kompetansen og erfaringen som skal til for å veilede bedrifter, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, oppfinnere, gründere, investorer og andre som på ulikt vis er involvert i FoU-aktiviteter. Det er mange fallgruver på dette feltet, og erfaringsbasert kunnskap og kommersiell forståelse er viktige verktøy for å navigere utenom disse.

Våre tjenester relatert til FoU omfatter en rekke rettsområder, som ofte må ses i sammenheng;

  • Det er viktig å sikre resultatene av FoU-arbeidet ved å ha en gjennomtenkt strategi for vern av immaterielle rettigheter, som for eksempel patentering.
  • FoU-resultater og annen sensitiv informasjon kan også vernes gjennom hemmelighold, deriblant avtaler om konfidensialitet (NDA-er).
  • Kommersiell utnyttelse av forskningsresultater skjer ofte gjennom kommersielle kontrakter med samarbeidspartnere. Det kan for eksempel være lisensavtaler, samarbeidsavtaler om teknologiutvikling, avtaler om kliniske forsøk (clinical trials) for legemidler eller rene salg av rettigheter.
  • I endel tilfeller vil ikke det miljø som har utviklet teknologien ha finansiering til å bringe FoU-resultatene hele veien frem til et salgbart produkt. Tenden bistår med kommersialisering av teknologi. Vår bistand omfatter blant annet etablering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, lån og sikkerhetsstillelse, finansiering og kapitalendring.
  • Å sikre tilgang til kompetanse er avgjørende for alle virksomheter som driver forskning og utvikling. I så måte er det viktig å sørge for riktige incentiver for ansatte, samtidig som virksomheten sikrer nødvendige rettigheter til resultatet av de ansattes innsats. Det gjelder i høy grad også dersom virksomheten benytter eller samarbeider med eksterne parter, så som oppdragstakere, studenter eller gjesteforskere. Tenden har solid arbeidsrettslig kompetanse generelt, men har også inngående kjennskap til de spesielle forhold som gjør seg gjeldende i FoU sammenheng, som for eksempel forholdet til arbeidstakeroppfinnelsesloven.
  • FoU-prosjekter har også en side til skatt og avgiftsretten. Det er viktig å kjenne regelverket, og hvilke muligheter og begrensinger som finnes, deriblant reglene for SkatteFunn og mva-regelverket ved FoU-aktiviteter.
  • Samarbeid om teknologiutvikling kan også reise spørsmål av konkurranserettslig og/eller EØS statsstøtterettslig art. Tenden har lang erfaring med slike problemstillinger.
  • Forholdet til det offentlige og til offentlig rett vil være viktig for alle som driver med FoU. Det omfatter både virkemiddelapparatet, så som Forskningsrådet og Innovasjon Norge, men også lover og regelverk som gjelder sektorer hvor FoU står sentralt, deriblant instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren.

Advokater på området

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA