Tilbake til aktuelt

Det som skjer på julebordet, forblir ikke alltid på julebordet

Julebordsesongen er i gang. Julebordet er imidlertid ikke uten plikter for verken arbeidsgiver eller de ansatte.

Av Silvelin Bratholm og Tor Erik Heggøy

Etter lang tid uten sosiale tilstelninger, er det mange som ser frem til årets julebord med jobben. Men flere har nok opplevd at julebordet ikke ble helt som forventet på grunn av uønsket adferd enten fra seg selv eller andre. Ikke sjelden er alkohol betalt av arbeidsgiver en medvirkende årsak.

Jul røde kuler

Mange tenker nok at julebordet er en sosial tilstelning som ikke har så mye med arbeidsforholdet å gjøre. Men slik er det ikke. Arbeidsgiver har rett og plikt til å stille krav til ansattes adferd på et julebord i arbeidsgivers regi. Også på julebordet har de ansatte nemlig krav på vern etter arbeidsmiljøloven mot trakassering og annen utilbørlig opptreden. Også likestillings- og diskrimineringslovens forbud mot trakassering gjelder. Det er med andre ord ikke fritt frem, noe arbeidsgiver bør være seg bevisst under planleggingen og gjennomføringen av julebordet. Arbeidsgiver har nemlig et klart ansvar for at rammene for julebordet er forsvarlig.

Arbeidsgiver har også et klart ansvar dersom uønskede hendelser likevel finner sted. En kan i slike tilfeller ikke nøye seg med å vise til at det ikke skjedde i arbeidstiden og la det bli med det. Utilbørlig opptreden som vold, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på et julebord vil kunne utløse plikt for arbeidsgiver til å iverksette prosesser som krever mye av både arbeidsgiver, de involverte ansatte og arbeidsplassen for øvrig. Avhengig av de konkrete omstendighetene, må det undersøkes hva som har skjedd og hvilken betydning det vil kunne ha for arbeidsmiljøet i hverdagen. Arbeidsgiver plikter deretter å treffe tiltak som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø.

I ytterste konsekvens vil det som skjedde på julebordet kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet, noe det finnes mange eksempler på. Blant eksemplene fra rettspraksis finner vi en mannlig teamleder som under julebordet bestilte drinker på bedriftens regning uten fullmakt. Han hadde videre "hatt en form for seksuell omgang" med en kvinnelig ansatt på julebordet, og senere også forsøkt å beføle og kysse en annen. Retten var enig i at dette ga grunnlag for oppsigelse, og uttalte at teamlederen hadde utvist "utilbørlig opptreden som ikke er forenelig med en lederstilling." Retten pekte også på at adferden stred mot allment aksepterte verdinormer og bedriftens retningslinjer.

Rammene for hva som rettslig sett er akseptabel adferd på et julebord er nok trangere enn hva mange kanskje er klar over. Arbeidsgivers ansvar for å holde det innenfor fornuftige rammer er nok heller ikke alle kjent med. Bevisstgjøring rundt disse temaene i forkant av julebordet, kombinert med kloke rammer for alkoholserveringen, vil kunne bidra til at det som skjer på julebordet, blir på julebordet – og ikke blir gjenstand for krevende prosesser i etterkant.

God fornøyelse!