Tilbake til aktuelt

Åpenhetsloven år 2 - hva nå?

30. juni 2024 er fristen for publisering av ny redegjørelse etter åpenhetsloven.

Virksomheter som er underlagt loven (se under) må årlig utføre aktsomhetsvurderinger og publisere en redegjørelse for vurderingene på sine nettsider. Virksomheter som gjør dette bør ha særlig fokus på sentrale skifter i egen virksomhet eller i leverandørkjeden, eksempelvis dersom virksomheten har fått nye viktige leverandører, eller dersom man har utvidet virksomheten til nye geografiske områder.

I fjor var første året loven var i kraft og Forbrukertilsynet (som tilsynsmyndighet) la da vekt på veiledning etter loven. Forbrukstilsynet understreker på sine nettsider at de vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser i tiden fremover, og at de virksomhetene som ikke innretter seg etter loven risikerer sanksjoner. Ved brudd på loven kan Forbrukertilsynet gi forbud- og påbudsvedtak, og etter 1. oktober 2023 også økonomiske sanksjoner i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Timeglass og dommerklubbe

I forbindelse med den årlige revisjonen bør virksomhetene ta utgangspunkt i de undersøkelsene som ble foretatt i forbindelse med forrige gjennomgang, og vurdere om forholdene fremdeles er gjeldende. Dersom det har skjedd sentrale skifter i egen virksomhet eller i leverandørkjeden, eksempelvis dersom virksomheten har fått nye viktige leverandører, eller dersom man har utvidet virksomheten til nye geografiske områder, bør det foretas grundige aktsomhetsvurderinger av de nye forholdene for å avklare om dette endrer risikobildet. I tillegg følger det av loven at omfanget av undersøkelsesplikten er forholdsmessig, og det er vår vurdering at det dermed ikke er utelukket at virksomhetene forventes å foreta noe utvidede undersøkelser i år, og i tiden fremover, ettersom åpenhetslovsarbeidet sannsynligvis er mindre ressurskrevende nå når undersøkelsene allerede er gjennomført og lovverket er kjent.

Virksomheter som ikke overholder kravene, risikerer forbud/påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Det er vår vurdering at virksomheter som pålegges sanksjoner sannsynligvis også vil kunne risikere omdømmetap, og mulig tap av kunder.

Tenden Advokatfirma ANS har bistått en rekke klienter med å innrette seg etter åpenhetsloven. Vi bistår gjerne med å besvare spørsmål om lovverket eller med konkret tilpasset bistand til din virksomhet.

Nedenfor er inntatt en kort beskrivelse av hvem som er omfattet av loven og hvilke plikter loven innebærer.

Mann som strekker ut en hånd og holder et digitalt bilde av mann med ulike arbeidsrettslige ikoner rundt

Kort om åpenhetsloven:

Hvorfor og hvem: Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven trådte i kraft 1. juli 2022, og gjelder for større virksomheter som tilbyr varer eller tjenester og som er hjemmehørende i Norge. Større virksomheter defineres som større foretak i regnskapsloven, eller som på balansedagen oppfyller to av følgende tre vilkår:

  • har salgsinntekt lik eller som overstiger 70 millioner kroner,
  • har balansesum lik eller som overstiger 35 millioner kroner og/eller
  • har gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret lik eller som overstiger 50 årsverk.

Morselskaper regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Forbrukertilsynet, som fører kontroll over åpenhetsloven, anslår at omtrent 9 000 norske virksomheter er omfattet av regelverket.

Hva og hvordan: Åpenhetsloven pålegger virksomhetene å gjøre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, sine leverandører og forretningspartnere med hensyn til overholdelse av menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold. Resultatet av undersøkelsene skulle gjøres tilgjengelig for allmennheten, første gang innen 30. juni 2023, i form av en redegjørelse på virksomhetens nettsider. I henhold til åpenhetsloven § 5 skal imidlertid redegjørelsen oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Dette innebærer at virksomhetene som omfattes av loven snart bør igangsette nye undersøkelser og vurderinger hvis dette ikke er gjort løpende eller som et ledd i større endringer i virksomheten.

Profilbilde av to kvinnelige advokater

Har du spørsmål vedrørende åpenhetsloven kan du ta kontakt med artikkelforfatterne Caroline Jahre Viksand eller Kaja Oftedal.