Compliance

Spesialområder

Compliance handler om å etterleve lover og regler som den enkelte virksomhet er underlagt. Å være "compliant" er viktig for alle bedrifter og er en sentral del av risikostyringen, da det forebygger brudd med stadig nye regulatoriske krav, og bidrar totalt sett til lavere risiko. I tillegg ser man en utvikling der mange aktører strekker seg lenger enn det som kreves, for å overholde det som anses som bestepraksis i den enkelte bransje. For å sikre dette er det mange virksomheter som etablerer strengere interne retningslinjer enn de er forpliktet til av eksterne lover og regler. At bedrifter opptrer i samsvar med slike interne rutiner faller også inn under compliancebegrepet.

Tenden Advokatfirma bistår virksomheter i deres helhetlige arbeid med compliance, blant annet med:

  • Kartlegging av virksomheten for å avklare reglene som gjelder for virksomheten og hvilken compliancerisiko bedriften er særlig utsatt for
  • Utarbeidelse av internt regelverk og rutiner for etterlevelse
  • Opplæring av ledelse og ansatte
  • Myndighetskontakt
  • Strategisk rådgivning om compliance i transaksjoner, kontrakter og liknende
  • Tvisteløsning
  • Granskning
  • Sanksjoner

Vi har sterk faglig kompetanse innenfor sentrale deler av lovverket som våre klienter typisk er underlagt og tilbyr tverrfaglig samarbeid innenfor blant annet:

Antihvitvasking

Foretak omfattet av hvitvaskingslovgivningen plikter å gjennomføre tiltak for å avdekke om deres kunder er involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering. En effektiv etterlevelse av regelverket krever at foretakene har forståelse for virksomhetens risiko, etablerer rutiner, samt påser at disse etterleves i praksis. Vi opplever at selskaper og bransjer med risiko for å medvirke til hvitvasking er gjenstand for et stadig større fokus fra tilsynsmyndighetene, og det stilles høye krav til rutiner for å identifisere og forebygge hvitvasking. Vi bistår med rådgivning, utarbeidelse av rutiner, oppfølging ved tilsyn, samt opplæring og foredrag knyttet til hvitvaskingslovgivningen.

Antikorrupsjon

Tilsynsmyndigheter over hele verden prioriterer etterforskning og straffeforfølgning av korrupsjon. Det stilles stadig strengere krav til aktsomhet for private aktører for å forebygge korrupsjon eller medvirkning til korrupsjon.

Ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter

Myndighetene innfører stadig strengere krav til virksomheter for å overholde menneskerettigheter og sikre miljø og anstendige arbeidsforhold. Åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, er et eksempel som omfatter flere tusen norske virksomheter. I praksis innebærer forpliktelsen til å overholde loven at bedriftene foretar en gjennomgang av sine leverandører og egen virksomhet for å sikre at det ikke foreligger risikofaktorer som tilsier at det kan forekomme brudd på sentrale menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold. Vi bistår løpende en rekke av våre klienter med dette arbeidet.

Offentlige anskaffelser

Anskaffelsesregelverket oppstiller en rekke krav til de virksomhetene som skal inngå kontrakter med det offentlige. Vi ser eksempelvis at miljøhensyn skal veie tungt ved valg av leverandør, og dette krever at virksomhetene setter seg inn i regelverket for å sikre at deres produksjon og drift er i samsvar med de kravene som stilles.

Anskaffelsesregelverket oppstiller også avvisningsregler der en leverandør er rettskraftig dømt– eller har vedtatt forelegg for visse straffbare handlinger, som hvitvasking av penger. I tillegg kan oppdragsgiver i visse tilfeller velge å avvise en leverandør som har utestående skatte-, avgifts-, eller trygdeforpliktelser, har begått brudd på miljø- eller arbeidsmiljøbestemmelser eller dersom leverandøren ikke har fulgt opp tidligere kontraktsforpliktelser på en tilfredsstillende måte. Oppdragsgiver kan i visse tilfeller også være forpliktet til å avvise leverandøren som følge av at selskaper eller personer med nær tilknytning til leverandøren har begått nevnte handlinger, og det foreligger forhold som tilsier at disse bør identifiseres med hverandre.

Vi bistår virksomheter som inngår kontrakter med det offentlige med å sikre at de er best mulig stilt i konkurransen om disse kontraktene. Vi kan bistå med avklaringer rundt regelverket, og en eventuell tilpasning til den konkrete virksomhet.

Konkurranserett

Brudd på de konkurranserettslige reglene kan medføre høye bøter fra kontrollmyndighetene. I tillegg risikerer berørte virksomheter erstatningskrav, utestengelse fra anbudskonkurranser, negativ presseomtale, tapt renommé og tap av kunder.

Tenden Advokatfirma bistår våre klienter med rådgivning og håndtering av eventuelle brudd på regelverket.

Arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver legger til rette for varsling dersom forholdene i virksomheten tilsier det. Arbeidstaker har rett til å varsle i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling. Rutinene bør derfor være gode og godt innarbeidet. Vi bistår med interne rutiner, opplæring og rådgivning når varslingen er et faktum.

Personvern

Mengden personopplysninger som behandles i dag øker, samtidig som vi ser at mangelfull etterlevelse av personvernlovgivningen kan få store konsekvenser for virksomhetens omdømme og resultere i høye gebyrer. Vi bistår gjerne med å etablere en praksis som ivaretar både personvernhensyn og kommersielle interesser.

Kontaktpersoner

Kaja, Caroline og Trine utgjør kjerneteamet for Compliancetjenester i Tenden. De arbeider jevnlig med problemstillinger innen området, blant annet i forhold til ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter og anti hvitvasking. I tillegg har Tenden spesialister på alle de beskrevne fagområdene, som vil trekkes på ved behov.