Immaterialrett og markedsføring

Spesialområder

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig økende del av virksomhetenes verdier. Med globaliseringen og den teknologiske utviklingen, blir det også stadig viktigere å verne, og verne om, sine immaterielle rettigheter og forvalte disse riktig.

Immaterialrett omfatter blant annet rettigheter til åndsverk (opphavsrett), patent, varemerke, foretaksnavn, design, fotografi, film, musikk, data og databaser, domenenavn, bedriftshemmeligheter og know-how. Sentralt lovverk er åndsverkloven, varemerkeloven, patentloven, designloven og forretningshemmelighetsloven. Markedsføringsloven gir supplerende vern gjennom forbud mot illojal etterligning og illojal konkurranse. I tillegg har markedsføringsloven bestemmelser om hva som anses som lovlige markedsføringstiltak.

Våre advokater med spisskompetanse på disse rettsområdene, har alle erfaring fra de største advokatfirmaene i Norge. Advokatene både deltar og holder seminarer innen de ulike rettsområdene innen immaterialretten, og er medlem av norske og internasjonale foreninger på rettsområdene.

Vi bistår blant annet med:

 • Strategi for å sikre og utnytte rettigheter (IPR-strategi)
 • Beskyttelse av forretningshemmeligheter
 • Avtaler som gjelder rettighetsoverdragelser
 • Vurdering av immaterielle rettigheter ved oppkjøp eller restrukturering av selskaper
 • Samarbeidsavtaler, forskning og utvikling mv.
 • Lisensavtaler innen ulike bransjer (IT, industri, handel, undervisning, medisin, underholdning mv.)
 • Produksjons-, distribusjon- og salgs- og markedsføringsavtaler
 • Varemerkesøknader og designsøknader i Norge og utlandet
 • Vurdering av hvilke handlingsrom man har i forhold til andres immaterielle rettigheter
 • Vurdering av mulig inngrep i patent, varemerker, design og opphavsrett og illojal konkurranse
 • Håndheving av rettigheter
 • Tvisteløsning vedrørende immaterielle rettigheter eller illojal konkurranse

Advokater på området

Harald Bjelke

Harald Bjelke

Partner

Terje Dahl Svendsen

Terje Dahl Svendsen

Partner

Henrik crop5

Henrik Svane

Partner

Maja Marhaug

Maja Marhaug

Senioradvokat, MNA