Tilbake til aktuelt

Koronavirus-situasjonen har store innvirkninger på arbeidslivet

Arbeidsrettsgruppen i Tenden har foreløpig følgende informasjon til arbeidsgivere og arbeidstakere i den spesielle situasjonen som har oppstått som følge av Covid-19, Korona-viruset.

Vi er alle først og fremst opptatt av at liv, helse og omsorg skal ha prioritet, og at nasjonale smittevernråd følges. Vår hensikt her er å peke på enkelte praktiske forhold som for mange nå melder seg knyttet til arbeidsavtalen og relasjonen arbeidstaker / arbeidsgiver.

Covid 0Rpf107Blek

Grunnleggende:

Arbeidsforholdet består, og arbeidsgiver kan og skal forvalte styringsretten saklig, hensyntatt den spesielle situasjonen som har oppstått. Arbeidstakere plikter å medvirke så godt det lar seg gjøre for at virksomhetene skal gå videre, under hensyntagen til smittevernrådene fra nasjonale og lokale myndigheter.

Det er store variasjoner når det gjelder virksomhetenes muligheter til å tilpasse seg dagens situasjon når det gjelder å omfordele arbeid til hjemmekontor og lignende, men det første tiltaket er selvfølgelig å vurdere om det lar seg gjøre. Hva kan gjøres ved oppmøte på arbeid, hvilke hensyn må da tas? Hva kan gjøres hjemmefra? Kan oppgaver omfordeles? Kan oppgaver fremskyndes? For eksempel arbeid med planverk, rapportering, strategiarbeid, kundeoppfølging, kompetanseutvikling – annet?

Vi anmoder virksomhetene å vurdere risiko for virksomhetskritisk kompetanse for det tilfelle at situasjonen blir langvarig og/eller nøkkelpersonell blir indisponert. Bør planer og rutiner, kommunikasjonsformer etc. utarbeides allerede nå?

Permittering:

I permitteringslønnsloven av 1988 er det hjemlet en rett for arbeidsgiver å permittere hele eller deler av arbeidsstokken ved avtale eller egen beslutning fra arbeidsgivers side. Permittering er regulert av Hovedavtalene, og i virksomheter som ikke har tariffavtaler antas at samme vilkår følger av ulovfestet rett.

Permittering skal anvendes ved midlertidig mangel på arbeid. Dersom endringen i virksomhetens behov for arbeidskraft er varig, skal oppsigelse benyttes, og reglene i arbeidsmiljøloven må følges.

Nedskalering av arbeidsstokken som følge av dagens situasjon vil som hovedregel hjemle permittering.

Gjennomføring av permittering:

Permittering skal besluttes av selskapet, dvs. av styret eller den styret har gitt myndighet.

Permittering bør drøftes med ansatte-representanter. Dersom de ansatte ikke har tillitsvalgt, bør det velges en, alternativt kan verneombud, HMS-ansvarlig eller annen representant for de ansatte forespørres om å delta i drøfting. Drøftingsmøtet kan gjennomføres per telefon eller via videokonferanse. Det skal skrives en protokoll fra drøftingen.

Dersom det er aktuelt å permittere ti eller flere ansatte, har arbeidsgiver plikt til å varsle NAV. Dette gjøres på eget skjema som finnes på https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse. Varsling skal skje så tidlig som mulig og senest samtidig som det kalles inn til drøfting.

Dersom kun noen av de ansatte skal permitteres, må utvelgelsen blant de ansatte være saklig. Bedriftens behov for kompetanse under permitteringsperioden, ansiennitet og særlige sosiale forhold er saklige utvelgelseskriterier. For bedrifter som er bundet av tariffavtale, står normalt ansiennitetsprinsippet mer sentralt.

Varsel om permittering skal gis skriftlig. Vanligvis gjelder varselfrist på 14 dager før permittering kan iverksettes. Ved uforutsette hendelser kan varsel gis med kun to dager før permitteringen iverksettes. Driftsstans pga. korona-virus kan gi grunnlag for å benytte den forkortede varslingsfristen. Driftsstans som følger av stengingsvedtak fra myndighetene er i utgangspunktet grunnlag for å bruke forkortet varslingsfrist. Driftsstans som følge av gradvis reduksjon i omsetning etter korona-virus er i utgangspunktet ikke grunnlag for forkortet varslingsfrist. Dette må vurderes konkret.

Permittering kan gis helt eller delvis. Regjeringen har foreslått endring i kravet til arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger ved reduksjon fra 50% til 40 %. Dette er av forslagene som er til behandling i Stortinget i disse dager. Kravet til arbeidstidsreduksjon for å ha rett til dagpenger ventes å tre i kraft innen 1. april.

Under permittering skal arbeidsgiver betale lønn i varselperioden (på to eller 14 dager) og i en etterfølgende arbeidsgiverperiode. I skrivende stund er det oppnådd enighet på Stortinget om å redusere arbeidsgivers lønnsplikt til to dager. Deretter vil staten sikre at permitterte arbeidstakere mottar full lønn oppad begrenset til 6 G (ca. kr 600 000) frem til og med dag 20. Selv om dette ikke er endelig vedtatt, er partiene på Stortinget enige om at disse endringene skal iverksettes straks, antagelig når andre gangs behandling i Stortinget er foretatt 19. mars 2020.

Etter arbeidsgiverperioden på to dager har arbeidstaker krav på permitteringspenger fra NAV. Etter dagens vedtak i Stortinget økes betalingen fra NAV til full lønn (inntil 6 G) i 18 dager. Deretter blir det dagpenger. Disse er forbedret til 80 % av lønn opp til 3 G (knapt kr 300 000) og deretter 62,4 % av lønn opp til 6 G (knapt kr 600 000). NAV betaler dagpenger under permittering i inntil 26 uker.

Dersom arbeidstaker skal søke om dagpenger pga. permittering, må arbeidstaker sende inn bekreftelse til NAV: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-permittert

Ferie avvikles som normalt under permittering og teller ikke med som permitteringstid. Innenfor ferielovens bestemmelser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie.

Sykemeldinger:

NAV og fastleger forvalter regelverket knyttet til sykemeldinger som følge av Korona-viruset.

Stengte skoler og barnehager – omsorgspenger:

Det kan for småbarnsforeldre være fortvilende å oppleve stengte barnehager og skoler. Regjeringen har varslet tiltak for å utvide retten til omsorgspenger (stønad ved «syke barn»), og også her tyder alt på at Stortinget vil vedta utvidelser av rettigheten.

Link med mer informasjon:

De tre praktiske temaene behandlet her, er alle pedagogisk og godt beskrevet av NAV, og vi anbefaler dere å følge denne linken for grundigere informasjon:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav

I dette notatet er kun noen få, men praktiske, problemstillinger berørt. Vi vil følge utviklingen nøye.

Oppstår utfordringer eller spørsmål, står vår arbeidsrettsgruppe tilgjengelig over epost og telefonen store deler av døgnet. Gruppen består av følgende advokater: