Tilbake til aktuelt

Korona-viruset kan få konsekvenser for avtaler

Korona-viruset og handlinger fra myndigheter i kjølvannet av dette kan få konsekvenser for pågående avtaler. For eksempel er en leverandør ikke i stand til å levere (i tide), eller en tjenesteavtale lar seg ikke oppfylle på grunn av inn- eller utreiserestriksjoner.

Corona W9Keokhajkw
Bilde fra CDC (Center for Disease Control and Prevention) i USA

Dersom pågående avtaler påvirkes av korona-viruset kan det være utenfor partenes kontroll (såkalt force majeure). Vi anbefaler klienter med avtaler som kan påvirkes av korona-viruset å vurdere sine avtaler i lys av dette. Både avtaler med kunder og underleverandører bør gjennomgås. Det er ofte tidsfrister som må overholdes. Selv om kontrakten ikke inneholder en bestemmelse om force majeure gjelder likevel et alminnelig prinsipp i kontraktsretten om ansvarsfritak på visse vilkår dersom man rammes av hendelser utenfor ens kontroll. For bedrifter som påvirkes av dette kan det derfor være avgjørende å avdekke hvilke muligheter man har og hvilke begrensninger som foreligger.

Følgen av force majeure varierer fra avtaletype til avtaletype og følger ofte eksplisitt av avtalen. Fellestrekket er som regel en type suspensjon av avtaleforpliktelsene. I kjøp fører force majeure normalt til at selger fritas fra leveringsplikt og erstatningsplikt. For entreprise og tilvirkningsavtaler kan force majeure typisk gi forlenget byggetid, slik at entreprenøren ikke blir forsinket.

Før det kan konstateres at det foreligger relevant force majeure må flere problemstillinger vurderes: 1) hvilke hendelser er force majeure-hendelser, 2) hvordan må force majeure-hendelsen ha påvirket muligheten til å oppfylle avtalen, og 3) kunne force majeure-hendelsen ha vært tatt i betraktning. Alle må være oppfylt før force majeure kan konstateres.

En epidemi som korona-viruset vil kunne anses som force majeure på to måter: 1) dels vil myndighetsvedtak som innebærer innskrenkninger, for eksempel at noen settes i karantene, kunne medføre at oppgaver ikke kan utføres, og 2) dels vil sykdomsutbrudd, for eksempel hos arbeidsstokken i en bedrift, i seg selv kunne være force majeure.

Dersom det foreligger en force majeure-hendelse må det vurderes hvordan hendelsen påvirker muligheten for å oppfylle avtalen. Hvis oppfyllelse er fysisk umulig er det tilstrekkelig. Tendensen den senere tid har også vært å godta tilfeller der oppfyllelse er praktisk umulig eller urimelig byrdefylt, men terskelen er høy. For å vurdere om det er umulig å oppfylle avtalen er det viktig å undersøke om det finnes alternative muligheter for avtaleoppfyllelse. Dersom det for eksempel finnes andre produsenter av tilsvarende vare, eller andre transportmetoder dersom normal transport ikke er mulig, må dette avklares før force majeure kan konstateres. Plikten til å oppfylle kan bestå selv om det for eksempel er mer kostbart eller tungvint å oppfylle avtalen ved en slik alternativ fremgangsmåte.

Burde force majeure-hendelsen ha vært tatt i betraktning da avtalen ble inngått, kan force majeure normalt ikke påberopes.

Dersom en gjennomgang av avtalen viser at det foreligger relevant force majeure, må avtalemotparten varsles. Ofte inneholder avtalen bestemte krav til når notis skal gis og hvilket innhold notisen skal ha. Som regel skal force majeure-hendelsen varsles nokså raskt, og deretter følges opp med oppdateringer av hvordan force majeure-hendelsen utvikler seg. Hvis force majeure ikke varsles i tråd med avtalen, er ofte følgen at konsekvensene av force majeure tapes.

Ved langvarig force majeure kan det ofte følge av avtalen at hver av partene kan heve avtalen. For å avklare hvor lenge force majeure må ha vart før det foreligger hevingsgrunn må man se på den enkelte avtale. Man kan også i visse tilfeller ha hevingsrett uten at dette følger direkte av avtalen.

Noen praktiske råd:

  • Gjennomgå kontraktene, og se hva som står om force majeure der. Merk særlig om det er krav til varsling eller særskilte frister.
  • Dersom det ikke står noe om force majeure i kontrakten så vær oppmerksom på at det likevel gjelder et alminnelig prinsipp om ansvarsfritak på visse vilkår dersom man rammes av korona-utbruddet. Da må det vurderes nærmere hvilken betydning dette kan få for de aktuelle kontraktene.
  • Sjekk om kontrakten er regulert av norsk eller utenlandsk rett. Dette kan ha betydning for eksistensen, anvendelsen og tolkningen av force majeure.
  • Analyser muligheten for å overvinne hindringen som er oppstått som følge av force majeure. Det kan for eksempel bety at man må gjøre en jobb for å avdekke om man kan få levert tilsvarende produkter fra en annen leverandør.
  • Merk at selv om man eventuelt har en juridisk rettighet, så er det ikke dermed alltid slik at det lønner seg å benytte seg av den. Husk at korona-utbruddet er forbigående, og det er viktig å ta vare på langsiktige relasjoner og ens eget omdømme over tid. Tilstreb å være tidlig ute, ha nær dialog med de kontraktsparter som berøres, og søk løsninger som er til å leve med for alle involverte parter, også på lang sikt.

13. mars 2020