Tilbake til aktuelt

Kommuner kan ha krevd brygger fjernet på feil grunnlag

Både kommuner, statsforvalter og departementet har antagelig tatt feil når kommuner har hatt ulovlighetsoppfølging og krevet mindre brygger bygget før 1985 fjernet eller søkt om på nytt.

Det har i lengre tid vært et rettslig uavklart spørsmål om kommunene kan kreve brygger som er bygget i perioden 1965-1985 fjernet dersom de ikke er byggemeldt. Mange kommuner, også kommuner i Vestfold og Telemark har drevet aktiv ulovlighetsoppfølging av slike brygger de senere årene. Kommunene har med støtte fra statsforvalter og kommunal- og distriktsdepartementet krevet slike brygger fjernet eller søkt om på nytt etter dagens regler. Dette mener vi er uriktig, og nå har også Gulating lagmannsrett konkludert med at kommunenes praksis er uriktig.

I Stock 1224985645

I en fersk dom fra Gulating lagmannsrett 5. april 2024 konkluderte lagmannsretten med at det ikke var plikt til å melde fra til kommunen om bygging av en 70 m2 stor trebrygge på betongelementer på 1970-tallet. Bakgrunnen for saken var at Bergen kommune i desember 2020 hadde krevet bryggen revet. Kravet ble fremsatt fordi kommunen mente den var meldepliktig da den ble oppført en gang mellom 1974 og 1978. Saken sprang ut av et større prosjekt hvor Bergen kommune hadde kartlagt det kommunen mente var ulovligheter i strandsonen i kommunen. Bryggen var et av tiltakene som kommunen mente var ulovlig fordi den aldri var meldt fra om eller søkt om etter dagjeldende bygningslov. Bergen kommunes vedtak ble opprettholdt av Statsforvalteren i Vestland. Bryggeeieren saksøkte så staten og har nå vunnet frem i lagmannsretten.

Saken er svært interessant for oss som arbeider med tilsvarende saker langs kysten. I Vestfold og Telemark har flere kommuner hatt lignende kartlegginger, og ikke minst, har hatt og har en rekke lignende ulovlighetsoppfølginger av brygger gående. Vi erfarer at flere av kommunene legger til grunn i sin saksbehandling at også mindre brygger var meldepliktige etter plan- og bygningsloven av 1965, altså brygger oppført mellom 1965 og 1985 (etter 1985 er det klart at det forelå søknadsplikt). Dette mener vi er uriktig og har påpekt det flere ganger i enkeltsaker.

Kommunene har derimot fått støtte fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som igjen særlig har støttet seg på en tolkningsuttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet fra 15. oktober 2021, hvor departementet konkluderte med at det var meldeplikt også for mindre brygger i perioden 1965-1985. Uttalelsen har vært noe overraskende for oss advokater som jobber med disse spørsmålene, i og med at staten tapte en sak om nettopp dette i Oslo tingrett i desember 2020.

Dommen fra Gulating lagmannsrett nå kan tyde på at kommunene, så vel som Statsforvalteren og departementet har tatt feil, og at kommuner på uriktig grunnlag har krevet og krever fjerning eller omsøkning av brygger bygget før 1985. Basert på departementets tidligere uttalelser i saken er det grunn til å tro at dommen fra Gulating vil bli anket. Vi mener at det er stor grunn til å tro at Høyesterett vil komme til samme resultat som Gulating dersom dommen ankes.

Dette betyr i så fall at bryggeeiere som har opplevd ulovlighetsoppfølging fra kommunen har vært utsatt for uriktige og ugyldige vedtak, og kanskje også etterkommet ugyldige vedtak. De som har opplevd dette bør kontakte advokat for å få klarlagt sin posisjon og eventuelle krav som følge av dette. Videre at mange som i dag har en ulovlighetsoppfølgingssak gående med kommunen kan være utsatt for at kommunen baserer seg på uriktig oppfatning av regelverket før 1985. Disse bør ta kontakt med kommunen og be kommunen stanse saken inntil en endelig avgjørelse i den nevnte saken fra Bergen foreligger, og ta kontakt med advokat for å få bistand dersom kommunen ikke stanser saken, eller senere ikke ønsker å følge det endelige resultatet.

KST og AOS

Kjersti Schiøtz Thorud partner/advokat
kst@tendenadvokat.no - 92 80 55 55

Arnt Olaf Stillerud partner/advokat
aos@tendenadvokat.no - 41 26 65 95