Kjersti Schiøtz Thorud

Menneskene

Kjersti Schiøtz Thorud har lang og bred erfaring som advokat og rådgiver innenfor sitt spesialområde fast eiendom overfor næringslivet, stat og kommune, samt private.

Hun har særlig kompetanse innen regulering, fradeling, seksjonering, eiendomsgrenser og rettigheter til fast eiendom, som servitutter og tomtefeste. Videre jobber hun med strukturering i forbindelse med utvikling og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og kjøp av næringseiendom. Hun opptrer også jevnlig som rådgiver for mineralindustrien, herunder ved undersøkelser og utvinning av både grunneiers og statens mineraler, samt utarbeidelse av avtaler med grunneiere. Hun arbeider også med saker som involverer odels- og åsetesrett, konsesjon, jordlova, næringsleie og tinglysing.

Hun har videre betydelig erfaring fra saker om ekspropriasjon og skjønn, særlig i tilknytning til bygging av vei, jernbane og skytefelt.

Thorud prosederer jevnlig saker for domstolene, herunder saker for jordskifteretten. Hun har dessuten hatt flere rådgivnings- og prosessoppdrag knyttet til energi- og vassdragsrett, først og fremst knyttet til kartlegging av fallrettigheter ved utbygging av småkraftverk og utnyttelse av restvannføring i utbygde vassdrag.

Thorud har bakgrunn fra eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet Haavind AS i Oslo.