Tilbake til aktuelt

Compliance som verktøy mot korrupsjon

Transparency Internationals Corruption Perceptions Index (CPI) måler graden av korrupsjon i verden. Den nåværende trenden viser en bekymringsfull økning i korrupsjon, også i regioner som Vest-Europa og EU. Dette kan tilskrives utfordringer knyttet til både implementering av tiltak og holdninger til korrupsjon.

I Stock 1093288618

CPIs korrupsjonsskala strekker seg fra 0 (highly corrupt) til 100 (very clean). Norge har relativt liten grad av korrupsjon (84 poeng i 2023). Trenden i verden, herunder i Europa, er imidlertid at korrupsjonsrisikoen har blitt større. Ved at norske virksomheter i større grad opererer i et globalt marked vil utfordringer og risiko knyttet til korrupsjon stadig øke. Korrupsjon skjer imidlertid også innenfor våre landegrenser, og Økokrim har uttalt at risikoen i Norge er særlig stor i kommunal plan- og byggesaksbehandling. Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge nevner også at "[h]abilitetssakene i norsk toppolitikk i fjor viste at vi også har integritetsutfordringer her hjemme". (1)

Straffeloven § 387 beskriver hva korrupsjon er i strafferettslig forstand. For å kunne straffes for korrupsjon må gjerningspersonen ha gitt, tilbudt, krevd, fått eller akseptert en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Nærmest alle tenkelige fordeler kan i prinsippet rammes, både fordeler med økonomisk verdi som penger, gratis ferie, lån eller gratis oppussing og fordeler av ikke-økonomisk verdi, som eksempelvis medlemskap i en forening.

Korrupsjon har negativ innvirkning på samfunnet, økonomien og virksomheter over hele verden. For en virksomhet vil det være svært uheldig å bli knyttet til korrupsjonssaker, i fare for omdømmetap, bøter eller fengselsstraff. I 2014 ble Yara International, en norsk gjødselprodusent, involvert i en korrupsjonssak knyttet til uregelmessigheter i forbindelse med avtaler i Libya og India. Saken fikk stor mediedekning og selskapet fikk en foretaksbot på nærmere 300 millioner kroner. Slike saker kan påvirke hvem som ønsker å samarbeide med - eller investere i virksomheten, noe som igjen kan få økonomiske konsekvenser, og understreker behovet for effektive rutiner og praktisk etterlevelse.

En viktig del av en virksomhets antikorrupsjonsarbeid er å forstå risiko- og trusselbildet knyttet til egen virksomhet og samarbeidspartnere. Ved å gjennomføre undersøkelser av disse forholdene vil virksomheten enklere kunne identifisere potensielle risikoer for korrupsjon, utvikle retningslinjer og prosedyrer for å redusere avdekket risiko samt gi opplæring og veiledning til ansatte om viktigheten av etisk forretningspraksis.

Compliance artikkel 1
Artikkelforfattere: Trine Edenhammar, advokatfullmektig | Kaja Oftedal, senioradvokat | Mille Isabel Tidemandsen, trainee

Tenden Advokatfirma ANS bistår klienter med dette arbeidet, og bidrar med veiledning ved utviklingen og implementeringen av konkrete tiltak basert på spesifikke behov.

Ta gjerne kontakt med Tendens compliance-team ved spørsmål eller behov for bistand.