Vi bistår næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige over hele landet.

Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter.

Om oss

Tenden er Vestfolds ledende advokatfirma.

Med 44 medarbeidere, hvorav 34 advokater, er vi blant de største frittstående firmaene utenfor Oslo.

Vi er opptatt av å forstå våre klienters behov, og er bevisste på at jussen ofte bare er ett av flere virkemidler for å nå målet. Tenden ønsker å oppfattes som tillitsskapende, løsningsorientert og faglig solid.

For å sikre spesialisering og høy juridisk kvalitet, er våre advokater organisert i kompetansegrupper. Tett samarbeid og ulik erfaringsbakgrunn gir firmaet en bred og solid samlet kompetanse.

Vi utfører oppdrag over hele landet, og bistår også utenlandske klienter i Norge.

Hvordan arbeider vi

Erfaring, spesialisering og samarbeid.

Vi legger vekt på rask oppfølging, tilgjengelighet og evne til nytenkning.

Våre advokater har ulik erfaringsbakgrunn, og mange fra de største advokatfirmaene og andre sterke juridiske fagmiljøer. De fleste har lang erfaring som advokater, rådgivere og styremedlemmer. I sum gjør dette oss i stand til å gi råd og bistand tilpasset den enkelte klients behov.

Intern spesialisering gir oss spisskompetanse innen de ulike juridiske disipliner og sakstyper. Dette gir firmaet en bred samlet kompetanse. Spesialiseringen går imidlertid ikke på bekostning av helheten. Vi legger opp til nært samarbeid mellom advokater med relevant kompetanse, også ut over selve jussen, slik at hvert oppdrag kan løses på best mulig måte.

I tillegg til de juridiske aspekter har våre advokater innsikt i og erfaring med håndtering av forretningsmessige, strategiske og regnskapsmessige spørsmål. Et godt råd som skal skape verdier for klientene, forutsetter at advokaten ser helheten.

Vårt honorar fastsettes i tråd med Advokatforeningens regler for salærfastsettelse, og i henhold til avtale ved etablering av oppdraget. > Se detaljer

Priser og vilkår
Vårt honorar blir beregnet først og fremst med utgangspunkt i den tid som medgår. Ved valg av timesats og honorarberegningen for øvrig, blir det lagt vekt på sakens art og vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder, resultater som oppnås, eventuelle særlige tidsfrister som gjelder for oppdraget, samt de involverte advokaters erfaring og kompetanse. Dette er i tråd med Advokatforeningens regler for salærfastsettelse.Våre timesatser ligger normalt innenfor følgende intervaller (25 % merverdiavgift kommer i tillegg) for henholdsvis forbrukere og andre:

Forbrukere*
Partnere 1 900 – 2 400* 2 350 – 2 700
Senioradvokater 1 700 – 2 100* 1 800 – 2 200
Ansatte advokater 1 500 – 1 800* 1 700 – 2 000
Advokatfullmektiger 1 200 – 1 700* 1 400 – 1 900

* Med forbrukere menes fysiske personer som ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. markedsføringsloven § 5.

Ved oppstart av et oppdrag utsteder vi vanligvis en oppdragsbekreftelse som beskriver hva oppdraget går ut på og hvilken advokat som er ansvarlig for oppdraget, og med angivelse av hvilken timesats som vil bli lagt til grunn.

Alle oppdrag utføres i tråd med generelle oppdragsvilkår.  Les om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring.

©Opphavsrett - Tenden Advokatfirma ANS 2018