Tilbake til aktuelt

Kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper og diverse andre foretak

Regjeringen sendte i desember 2022 ut et høringsnotat med forslag til lovendringer som vil innebære at begge kjønn skal være representert med et minimumsantall i styrene i de nevnte foretakene. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet.

I Stock 638608934

I dag er det krav om 40 % representasjon fra begge kjønn i styret i allmennaksjeselskaper.

Det er ikke tilsvarende krav i aksjeselskaper, samvirkeforetak, boligbyggelag eller stiftelser.

Regjeringen sendte i desember 2022 ut et høringsnotat med forslag til lovendringer som vil innebære at begge kjønn skal være representert med et minimumsantall i styrene i de nevnte foretakene. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet.

19. juni 2023 la regjeringen frem sitt forslag, som vil bli behandlet av Stortinget til høsten.

Forslaget omfatter:

 • De selskapene som har slike krav etter regelverket i dag
 • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten:
  • har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller
  • flere enn 30 ansatte.

Tilsvarende gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere

 • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere
 • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem

Regjeringen foreslår at foretak som omfattes av de nye reglene skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Reglene foreslås gradvis innført allerede fra neste år og vil etter hvert omfatte om lag 20 000 selskaper. Norge er det første landet i verden som tar dette skrittet.

Les mer om forslaget her: https://www.regjeringen.no

For aksjeselskaper foreslås det følgende terskler:

 • Har styret tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.
 • Har styret fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.
 • Har styret syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.
 • Har styret åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.
 • Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn.

I konserner vil kravene gjelde for hvert enkelt foretak i konsernet som overskrider terskelverdiene.

Eventuelle brudd på de foreslåtte reglene, vil trolig i ytterste konsekvens kunne føre til tvangsoppløsning.

Kontaktperson:

Odd Gleditsch d.y.

Odd Gleditsch 1