Tilbake til aktuelt

Samboere – Hvem eier hva? – Lovløse tilstander

Som samboer bør man stille seg følgende spørsmål; Hva eier egentlig jeg, hva eier min samboer og hva eier vi sammen?

Stadig flere par velger å leve som samboere og vi ser at tallene på antall ekteskap går ned. Mange par treffer hverandre i voksen alder og velger samboerskap fremfor ekteskap.

Ekteskapsloven regulerer det økonomiske forholdet mellom ektefeller, men vi har ingen samboerlov for samboere. Manglende regler fører ofte til uforutsigbarhet og usikkerhet i forhold til hvem som eier hva. Denne usikkerheten kan igjen føre til store konflikter mellom partene ved et samlivsbrudd, enten dette skjer ved at partene flytter fra hverandre eller ved dødsfall.

Som samboer bør man stille seg følgende spørsmål; Hva eier egentlig jeg, hva eier min samboer og hva eier vi sammen?

I mangel av lover og regler bør samboere avtale hvem som eier hva gjennom en samboeravtale.

1 Hvem eier hva og hvem hefter for hva

Det å bli samboer betyr ikke at verdier du eller din samboer eide før samboerskapet, nå eies av begge. Det å flytte sammen endrer ikke eierforholdene. Det betyr at det du eide før du ble samboer og det det du blir eier av underveis i samboerskapet er ditt eneeie. Dette er verdier som ikke skal deles ved et eventuelt samlivsbrudd.

Samboere kan selvsagt eie eiendeler sammen dersom de ønsker det (sameie). Sameie kan for eksempel oppstå ved at man avtaler å kjøpe noe sammen. Betaler begge like mye for eiendelen, eies den med en halvpart hver.

Sameie kan unntaksvis oppstå ved at den ene opparbeider seg en eierandel i den andres eneeie, for eksempel ved å gjøre påkostninger på den andres eiendom. Det skal imidlertid svært mye til for å oppnå sameie på denne måten.

Ved et eventuelt samlivsbrudd vil du med andre ord sitte igjen med ditt eget eneeie og din andel av sameiet. Det er også dette som vil utgjøre det du etterlater deg ved din død og som skal fordeles mellom dine arvinger.

Det samme prinsippet gjelder for gjeld. Den gjeld du tar med deg inn i samboerskapet er fortsatt din gjeld ved et eventuelt brudd. Du er i utgangspunktet også kun ansvarlig for gjeld tatt opp under samboerforholdet dersom du har signert på lånepapirene.

2 Lovløse tilstander

Vi har som nevnt ingen samboerlov. Det er i det hele tatt få bestemmelser som regulerer det økonomiske forholdet mellom samboere.

Husstandsfellesskapsloven har enkelte bestemmelser som kan komme til anvendelse ved et brudd mellom samboere. Sameieloven kommer også til anvendelse for de eiendeler som samboere eier sammen, men sameieloven gjelder alle sameieforhold og er ikke tilpasset samboere.

3 Hva er problemet?

Etter et lengre samliv har de fleste samboere sammenblandet økonomi. Det kan være vanskelig å vite hvem som eier hva, hvilke eiendeler man eier sammen og med hvilken sameiebrøk. Det kan også være vanskelig å si klart hvem som hefter for gjelden og eventuelt hvor stor andel av den.

Det er derfor viktig at man har stilt seg de vanskelige spørsmålene under samlivet og i felleskap blir enige om eierforholdet, for både eiendeler og gjeld. Dette bør nedfelles i en samboeravtale. På den måten kan man unngå vanskelige og kostbare konflikter i fremtiden.

4 Samboeravtale

En samboeravtale er et nødvendig verktøy for å avklare hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles ved et brudd. Avtalen kan også regulere forhold ved fellesboligen, herunder hvem som skal ha rett til å bli sittende igjen med boligen og hvordan den andre skal løses ut og til hvilken pris. En samboeravtale gir trygghet og like forventninger hos partene.

Det er ingen formkrav til avtalen, men den bør være skriftlig og det kan være lurt å søke veiledning for tips og råd i prosessen.

Uenigheter underveis i parforhold og ved et samlivsbrudd handler ofte om økonomi. Etter vår oppfatning er derfor en samboeravtale en nøkkelfaktor for en ryddig og forutsigbar økonomisk situasjon, både under samlivet og ved et eventuelt brudd.

***

Artikkelen er skrevet av advokatene Hanne Skråmm Espeland og Lene Marie Aas Thorstensen.