Tilbake til aktuelt

Forslag om trinnvis innføring av lovkrav om kjønnsrepresentasjon i styrer

Regjeringen har foreslått å innføre krav til kjønnssammensetning i styrene i mellomstore og store selskaper. Formålet med forslaget er å bedre kjønnsbalansen i styrene, og at næringslivet skal utnytte den samlede kompetansen i samfunnet. Forslaget er forventet behandlet av Stortinget høsten 2023, og det foreslås å innføre kravene trinnvis etter selskapenes størrelse. Reglene vil gjelde allerede fra 31. desember 2024 for selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Reglene vil deretter utvides årlig, og det er forventet at reglene vil omfatte om lag 20 000 selskaper i 2028. De mindre selskapene omfattes ikke.

I Stock 495828277 beskåret

Hva går reglene ut på?

I dag er det krav om 40 % representasjon fra begge kjønn i styret i allmennaksjeselskaper. Forslaget innebærer at liknende regel innføres for aksjeselskaper, samvirkeforetak, boligbyggelag og stiftelser.

I korthet går regelen ut på at styrene må ha representanter fra begge kjønn, som følger:

Antall styremedlemmer:

Maksimalt antall styremedlemmer med samme kjønn:

3-4

2

5-6

3

7

4

8

5

9+

60 %

Reglene vil ikke gjelde for styrer der det er bare ett eller to styremedlemmer.

Hvilke foretak omfattes av reglene?

Reglene vil omfatte:

  • De selskapene som har slike krav etter regelverket i dag.
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten:
    • har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller
    • har flere enn 30 ansatte.
    • Tilsvarende gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere.
  • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

For når reglene vil gjelde for de enkelte selskapene, se under "gradvis innføring" under.

Gradvis innføring

Der det er krav til sammensetningen i dag, trer reglene i kraft uten overgangsregler. Ellers er følgende overgangsregler foreslått, basert både på foretakenes drifts- og finansinntekter og antall ansatte:

Frist:

Terskelverdi:

31. desember 2024

› 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter

30. juni 2025

Utvides til å også omfatte:

› 50 ansatte, eller

› samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere, eller

› stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem

30. juni 2026

Utvides til å også omfatte:

› 30 ansatte

30. juni 2027

Utvides til å også omfatte:

› 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

30. juni 2028

Utvides til å også omfatte:

› 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

1. juli 2028 er den gradvise gjennomføringen innført, og overgangsperioden er utløpt.

Hva med konsern?

I konserner vil kravene gjelde for hvert enkelt foretak i konsernet som overskrider terskelverdiene. Det vil si at terskelverdiene vurderes for det enkelte konsernselskap. For konsernspissen vil det ikke være de konsoliderte tall som legges til grunn, da selskapet på selvstendig grunnlag må overstige terskelverdiene.

Når måles terskler på drift- og finansinntekter og ansatte?

Tersklene måles på balansedagen for årsregnskapet, det vil si ved årsskiftet forut for avholdelse av ordinær generalforsamling.

Hva hvis drift- og finansinntekter og ansatte varierer fra år til år?

Foretak som overskrider terskelverdiene ett enkelt år, må oppfylle lovens krav det ene året. Det kan for eksempel gjelde et selskap som eier en eiendom som selges med en gevinst som innebærer at samlede drifts- og finansinntekter overskrider 50 millioner kroner det ene året.

Hva er konsekvensen for de som ikke oppfyller kravene?

Eventuelle brudd på de foreslåtte reglene vil kunne føre til tvangsoppløsning.

Vil du vite mer om forslaget?

Hvis du vil vite mer om lovforslaget kan du kontakte oss, eller du kan lese proposisjonen til Stortinget her: https://www.regjeringen.no/no/...

Våre kontaktpersoner: Odd Gleditsch d.y. og Caroline Jahre Viksand.

OG og CJV