Tilbake til aktuelt

BASA-saken ankes til Høyesterett

Agder lagmannsrett avsa i mars frifinnende dom i sak om erstatningskrav reist mot BASA-Huset AS for mangelfull oppfølging av bygget brannsikkerhetstiltak. Gjensidige Forsikring ASA har nå anket dommen til Høyesterett.

Sakens kjerne er hvorvidt BASA-Huset som utleier i tilstrekkelig grad har vedlikehold byggets brannsikkerhetstiltak, og hvilke krav som etter husleielovens regler kan stilles til brannsikkerheten i bygget. Særlig sentralt står spørsmålet om BASA-Huset har hatt et lov- og forskriftsmessig vedlikehold byggets sprinkleranlegg som stod nedstengt på branndagen.

Lagmannsrettens dom har allerede vært omtalt i flere fagmedia og Brannfaglig Fellesorganisasjon har i uvanlig sterke ordelag kritisert dommen.

Gjensidige på sin side mener saken har stor betydning for hvilke krav som kan stilles til utleiere og begrunner anken blant annet med at det er uheldig at en lagmannsrettsdom som legger en så vidt lav aktsomhetsnorm til grunn skal bli stående som retningsgivende for brannsikkerheten i norske bygg.

Gjensidige har inngitt anke til Høyesterett bistått av Tenden som også var Gjensidiges prosessfullmektig for lagmannsretten.