Tilbake til seminarer

Ny fastlandsforbindelse - hvordan påvirke reguleringsplanforslagene?

Ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg ble besluttet i kommunedelplanene for Tønsberg og Færder kommune henholdsvis 13. og 20. mars 2019.

Trasé og planbestemmelser er nå foreslått i reguleringsplaner i begge kommuner. Høringsfristen er 2. april 2023. Dette er siste mulighet til å fremme forslag om hvordan planen skal gjennomføres, herunder hvilke avbøtende tiltak som skal utføres for å begrense ulempene på de eiendommer som må avstå areal til byggingen av fastlandsforbindelsen og andre eiendommer som blir berørt av tiltaket.

Teama og innhold for seminaret:

  • Gjennomgå hvilke påvirkningsmuligheter man har i den gjenværende reguleringsplanprosessen.
  • Gi nyttige tips og råd om hvordan praktisk å påvirke planen.
  • Gjøre rede for erstatningsreglene ved avståelse av areal til gjennomføring av reguleringsplanen (ekspropriasjonserstatningsreglene).
  • Gi råd om hva man bør være bevisst på i dialogen med offentlige myndigheter både når det gjelder forhandling om erstatning, prosess og saksgang, avtaleinngåelse, og gjennomføring av anleggsarbeider.
  • Gjøre rede for naboers erstatningsrettslige posisjon og påvirkningsmuligheter.