Lån til eget aksjeselskap

Mange som driver virksomhet i aksjeselskap kan erfare perioder med stram likviditet. Innlån fra eieren kan styrke selskapets betalingsevne, men vi ser ofte at dette skjer uten nærmere plan eller tilstrekkelig hensyn til formalitetene. Mange er også ukjent med risiko for tap og andre mulige fallgruver forbundet med å gi lån til selskapet.

Ulike typer lån og betingelser

Lån kan gis på ulike betingelser, og et lån skreddersydd for formålet er til det beste for både selskapet og långiver. Det må blant annet tas stilling til tilbakebetalingstidspunkt, renter og om selskapet skal stille sikkerhet for lånet. Det kan også avtales at långiver skal ha rett til å konvertere lånet til aksjer i selskapet i stedet for tilbakebetaling. Fra långivers side er det å foretrekke at selskapet stiller sikkerhet for lånet, og slik det fremgår under kan det gjøres på forskjellige måter. Dette er imidlertid ikke alltid mulig. I noen tilfeller kan dessuten hensynet til selskapets kreditorer eller andre aksjonærer tilsi at lånet skal stå tilbake for selskapets øvrige gjeld.

Låneavtalen

Låneavtalen bør alltid være skriftlig. Dette gjelder selv om aksjonæren som låner selskapet penger er eneeier eller enestyre i selskapet. Låneavtalen bør som et minimum angi lånebeløp, tilbakebetalings¬tidspunkt, renter og eventuelle sikkerheter. Ofte regulerer låneavtalen også andre forhold, slik som låntakers anvendelse av de lånte midlene og konsekvensene ved betalingsmislighold.

Det bør også dokumenteres at lånet er betalt ut, f.eks. ved en bankutskrift eller lignende.

Det er flere grunner til at det er nødvendig med god dokumentasjon om låneforholdet. Hensynet til øvrige aksjonærer i selskapet tilsier at det er viktig at lån ytt fra én aksjonær til selskapet gjøres på en ryddig og transparent måte. Dersom det holdes bokettersyn i selskapet eller selskapet blir tatt under konkursbehandling vil god dokumentasjon om etableringen og håndteringen av låneforholdet kunne ha avgjørende betydning for hvordan forholdet blir vurdert.

Renter og skattemessige forhold

Eventuelle renter på lånet må være markedsmessige for låntaker. Dersom selskapet belastes med for høy rente kan renten bli ansett som ulovlig utdeling.

Det blir beregnet skatt av renter på lån til et aksjeselskap, for tiden 22 %. Dersom rentene overstiger den såkalte skjermingsrenten blir de – for personlige långivere – ekstrabeskattet etter en nærmere fastsatt modell. Skjermingsrenten fastsettes forskuddsvis seks ganger per år, og kunngjøres av Skatteetaten. For november og desember 2019 er skjermingsrenten 1,4 %.

Långiver må også huske på å oppgi lånet og renteinntektene i sin skattemelding.

Selskapets håndtering av låneavtalen

Det er viktig at lånet behandles korrekt hos selskapet. Mangelfull håndtering kan få konsekvenser både for långiver og låntaker.

Selskapets inngåelse av låneavtalen bør godkjennes av styret og formaliseres ved skriftlig protokoll fra styrebehandlingen. Skriftlig styreprotokoll bør utarbeides selv om långiver er enestyre i selskapet. Avhengig av lånevilkårene kan det også være nødvendig med generalforsamlingsbehandling etter aksjeloven § 3-8 for at låneavtalen skal være forpliktende for låntaker. Da skal det også avgis styreredegjørelse med revisorgodkjenning som skal sendes Foretaksregisteret.

Lånet må også bokføres korrekt, og i samråd med eventuell regnskapsfører.

Sikkerhet og tilbakebetaling

Når selskapet betaler avdrag og renter bør det klart fremgå av betalingsbilaget og bokføringen at betalingen knytter seg til lånet. En unngår derved at det senere reises spørsmål om hva betalingen gjaldt. Ved bokettersyn eller konkurs vil betalinger til eiere eler andre nærstående bli undersøkt grundig og ved manglende dokumentasjon kan en risikere at tilbakebetalingen blir behandlet som utdeling. Det kan igjen utløse skatteplikt eller krav om tilbakeføring av betalingen fra konkursboet.

Tilbakebetaling av lån etter avtalt forfall kan ved en senere konkurs bli omstøtt (krevd tilbakeført) av konkursboet. Dersom det viser seg at selskapet kan få problemer med å betale tilbake lånet til forfall og långiver er villig til å utsette forfallstidspunktet, er det derfor viktig at dette tas tak i tidlig og at nytt forfallstidspunkt avtales skriftlig for å redusere risikoen for omstøtelse.

Ved eventuell konkurs vil det erfaringsmessig sjelden være midler til dekning av usikrede krav mot selskapet. For å sikre seg mot dette kan det vurderes om selskapet eller andre skal stille sikkerhet for tilbakebetalingen av lånet. Dette kan for eksempel være pant i driftstilbehør, fordringer eller aksjer i datterselskaper. En må imidlertid være oppmerksom på at eventuelle foranstående pant kan medføre at sikkerheten svekkes eller blir illusorisk. I enkelte tilfelle kan selskapet også ha inngått avtaler som innebærer forbud mot ytterligere pantstillelser. Dersom selskapet ikke kan stille sikkerhet selv, kan et alternativ være at andre aksjonærer kausjonerer for gjelden, helt eller delvis.

Konvertering av gjeld til aksjekapital

Som alternativ til tilbakebetaling kan lånet gjøres om til aksjekapital i selskapet ved motregning av lånet. Dette kan avtales både ved inngåelsen av låneavtalen eller senere. I begge tilfelle er det nødvendig med behandling i selskapets generalforsamling, i tillegg til at andre lovpålagte prosedyrer må følges. Selskapet blir da kvitt en gjeldspost i regnskapet.