Erstatning og forsikring

Spesialområder

Vi yter bistand i forbindelse med erstatnings- og forsikringsoppgjør etter skadeserstatningsloven, yrkesskadeforsikringsloven, norsk pasientskadeerstatning, hovedtariffavtalen og forsikringsavtaleloven. Disse bestemmelser regulerer de praktiske erstatningssituasjoner i Norge.

De fleste skadelidte og pårørende som går igjennom en personskadeerstatningssak opplever dette som en langvarig og tung prosess. Årsaken til dette er at lovgivning og rettspraksis setter krav som det tar lang tid å få oppklart. Det vil i de fleste personskadeerstatningssaker ta flere år mellom ulykken og avslutningen av erstatningssaken. I denne perioden vil det oppstå en rekke forhold som skadelidte må ta stilling til og som kan få meget stor betydning for erstatningsoppgjøret og som skadelidte ikke selv har forutsetning til å ta stilling til.

Våre medarbeidere har den erfaring og kunnskap som er nødvendig for å være din medspiller og advokat for å oppnå et godt erstatningsresultat.

Utgifter til advokat vil i mange tilfeller bli dekket av skadelidtes motpart. Vi tilbyr gratis første møte for en foreløpig vurdering av saken.

Advokater på området

Dag New Crop 2

Dag Johnsen

Partner

Lene2 crop

Lene Marie Aas Thorstensen

Senioradvokat MNA