Forslag til ny arvelov

I statsråd 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny arvelov. Forslaget innebærer en modernisering og forenkling av lovbestemmelsene i arveloven og skifteloven. Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.

I hovedsak videreføres likevel gjeldende arveregler. Hovedprinsippene i reglene om slektens arverett, gjenlevende ektefelle og samboeres arverett og livsarvingenes rett til pliktdelsarv er i hovedsak som dagens regelverk.

De viktigste endringsforslagene innebærer:

  • Grensen for hva en arvelater er pliktig til å gi hvert barn (pliktdelen), øker fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Den særlige beløpsbegrensningen i gjeldende lov på 200 000 kroner for andre livsarvinger enn barn fjernes.
  • I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.

Etter vår oppfatning er de foreslåtte endringene, bortsett fra de ovennevnte, mindre enn ventet. Behovet for arveplanlegging vil sannsynligvis bli like stort som tidligere. Det vil fortsatt være viktig, spesielt for samboere og ektefeller med særkullsbarn, å opprette samboeravtale eller ektepakt eventuelt i kombinasjon med et testament.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget. Når den nye loven om arv og dødsboskifte er vedtatt av Stortinget, skal det fastsettes et ikrafttredelsestidspunkt. Det er for tidlig å si noe om når dette vil bli.