Nye og strengere personvernregler fra EU

EUs nye personvernforordning (General Data Protection Regulation «GDPR») trer i kraft 25. mai 2018. Siden dette er en forordning, og ikke et direktiv, blir teksten i forordningen ord for ord til lovtekst i medlemslandene, også i Norge gjennom EØS-avtalen. I Norge har departementet foreslått at det gis en ny personopplysningslov som gjennomfører forordningen, og som erstatter gjeldende personopplysningslov. På enkelte områder har forordningen åpnet for nasjonale tilpasninger. I Norge vil det bli løst ved å videreføre eksisterende regler på disse områdene.  Departementets høringsutkast ble publisert 6. juli 2017.

Forordningen innebærer en innstramming av dagens regelverk for behandling av personopplysninger, og det innføres bøter ved manglende overholdelse av reglene.

De viktigste endringene er:

 • Alle norske virksomheter får nye plikter.
 • Alle skal ha en forståelig personvernerklæring
 • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
 • Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
 • Mange virksomheter må ha en personvernombud for sin virksomhet
 • Alle databehandlere får nye plikter
 • Alle får nye krav til avvikshåndtering
 • Alle må kunne oppfylle borgernes nye, utvidede rettigheter

Vi i Tenden vil fremover ha fokus på å bistå våre kunder med tilpasninger og etableringer av gode rutiner, for å sikre at kundene opererer i samsvar med regelverket. Vi vil i den forbindelse bl.a. holde flere frokostseminarer om ulike temaer knyttet til personvern og forordningens krav det kommende året. Det første frokostseminaret er overordnet om hvilke endringer som kommer med de nye reglene og hva som skal til for å drive virksomheten i samsvar med de nye reglene. Mer informasjon om seminaret og påmeldingsskjema finner du her.

Har du spørsmål om personvern eller ønsker at vi foretar en gjennomgang av din bedrifts etterlevelse av gjeldende personvernregler eller kravene i den kommende forordningen (GDPR), ta kontakt med advokat/partner Harald Bjelke eller Terje Dahl Svendsen.

 

 

Båtsesong på hell – ny tilskuddsordning og ansvar for utrangerte fritidsbåter

Kommunene får ansvar for mottak av mindre, utrangerte fritidsbåter

Fra 1. oktober i år får kommunene ansvar for at mindre, utrangerte fritidsbåter kan leveres vederlagsfritt til mottak i eller i rimelig nærhet til den aktuelle kommune. Den enkelte båteier har i dag og vil også fremover ha ansvar for en forsvarlig håndtering av båten når den blir avfall. Nå blir det enklere for den enkelte å ivareta dette ansvaret for de mindre, utrangerte fritidsbåtene. Med mindre fritidsbåter menes båter med en skroglengde på maksimalt 15 fot (4,572 meter) uten innenbords motor. Reglene om kommunenes ansvar fremgår av avfallsforskriftens kapittel 2.

Tilskudd til båteierne som leverer inn utrangerte fritidsbåter

Alle båteiere som leverer inn fritidsbåter opp til 49,21 fot (15 meter) vil få utbetalt 1000 kroner. Utbetalingen skjer ved at båteier skal dokumentere til Miljødirektoratet at båten er levert til et godkjent avfallsanlegg.

Oversikt over mottak for mindre og større båter skal ifølge Miljødirektoratet komme på sortere.no.

Tilskudd til kommuner og andre aktører som behandler utrangerte fritidsbåter

Regjeringen har videre innført en ny tilskuddsordning som innebærer at kommuner og andre aktører som behandler utrangerte fritidsbåter på inntil 49,21 fot (15 meter) kan søke om tilskudd fra Miljødirektoratet.

Følgende aktører kan søke om tilskudd:

 • Interkommunale avfallsselskap og kommuner utenfor slike selskap
 • Forhåndsgodkjente anlegg som miljøsanerer og forbehandler/behandler kasserte fritidsbåter, eller forhåndsgodkjente morselskap for slike anlegg
 • Forhåndsgodkjente kommuner/interkommunale avfallsselskap som har tillatelse til miljøsanering av fritidsbåter

Hovedregelen er at anlegg/morselskap som nevnt i andre kulepunkt over gis tilskudd med 11 kroner per kilo skrog og annet avfall fra kassert fritidsbåt som leveres sammen med skroget, mens interkommunale selskaper/kommuner får 6 kroner per kilo. Særlig der det gis 11 kroner per kilo, kan det være mulig å etablere en verdikjede fra mottak til behandling av kasserte fritidsbåter.

For å komme med i ordningen må forhåndsgodkjenning fra Miljødirektoratet og nødvendige rammebetingelser være på plass.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med advokat/partner Tor Erik Heggøy.

Frokostseminar: Ledelsens ansvar for IT-sikkerhet

Vi inviterer til frokostseminar i våre lokaler i Tønsberg

Fredag 16. juni kl. 08.00 – 10.00 (NB! utsatt til august/september)
Anton Jenssens gate 2 (ved Statens Park)

Tema: IT-sikkerhet og trusselbildet, hvordan få ansatte til å forstå alvoret, hvilke rettslige krav stilles og hvordan unngå å komme i personlig ansvar som daglig leder/styremedlem.

 

Frokostseminar

Det blir servert enkel frokost fra kl. 07.30.
Foredragene starter kl. 08.00. Programslutt kl. 10.00.

Program:

08.00 – 08.40  Rettslig krav til IT-sikkerhet og hva man bør gjøre for å redusere risikoen for erstatningsansvar og bøter. Ved advokatene Harald Bjelke og Kjetil Baustad Egelie, Tenden  Advokatfirma ANS

08.40 – 09.00 Hvordan kan du unngå at noe skjer? Ved Rune Fortun, Teknograd AS

0900 Kaffepause

0910 – 0925 Hvordan kan du unngå at noe skjer? (fortsetter)

0925 – 1000 Hvordan få ansatte til å forstå alvoret? Ved Jørgen Norheim

Frist for påmelding: Tirsdag 13. juni.

Send inn skjemaet for å melde deg på vårt frokostseminar:

Frokostseminar: Godt styrearbeid

Vi har gleden av å invitere til frokostseminar i våre nye lokaler i Tønsberg

Mandag 15. mai kl. 08.00 – 09.45
Anton Jenssens gate 2 (ved Statens Park)

Tema: Godt styrearbeid
– tips og refleksjoner

 

Frokostseminar

Det blir servert enkel frokost fra kl. 07.30.
Foredragene starter kl. 08.00. Programslutt kl. 09.45.

Vi byr på omvisning for de som ønsker.

Frist for påmelding: Torsdag 11. mai.
Begrenset antall plasser.

Send inn skjemaet for å melde deg på vårt frokostseminar:

Vi har flyttet i Tønsberg

Vi ønsker velkommen til nye og flotte lokaler i Anton Jenssens gate 2 (Statens Park).

Tenden-partner kåret til «Årets styreleder 2016»

Odd Gleditsch d.y., styreleder i Jotun, er kåret til «Chair of the Year» av en jury på syv næringslivsledere. Prisen har som visjon å løfte frem de beste styrelederne i Norden slik at de kan motivere andre styreledere, og gå inn i nordiske styrer med sine suksesserfaringer.

Les mer om tildelingen og begrunnelsen.

Kompetanse - Familie og samliv

Unngå arvestrid – ta kontroll

Mye har endret seg siden arveloven kom i 1972. En familie er ikke nødvendigvis hva en familie en gang var, og loven er ikke tilpasset moderne familiekonstellasjoner. Dessuten er formuesforholdene blitt mer kompliserte. Ikke overraskende ser vi en økning av konfliktfylte arveoppgjør. Konflikter kan unngås med gjennomtenkt planlegging, slik at arveoppgjøret kan bli en god overgang mellom generasjonene. Et godt planlagt generasjonsskifte bidrar også til å ivareta formuen for neste generasjon, både privat og innen familiebedriften.

Gratis kveldsseminar om arveplanlegging
Fire av våre advokater gir tips om arveplanlegging, testament og viktigheten av en god samboeravtale eller ektepakt. Det blir også noen råd om generasjonsskifte i familiebedrifter. Formuesforvaltning i Skien vil informere om muligheter og utfordringer ved den finansielle delen av arveoppgjøret.

Vi holder seminar på Bryggeparken hotell i Skien, 9. mars 2017 kl. 1800.

Påmelding per epost til seminar@tendenadvokat.no.

Kompetanse - Familie og samliv

Fremtidsfullmakt – forutsigbarhet for fremtiden

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. De fleste av oss vil komme til et punkt i livet hvor vi vil være helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker når den tid kommer.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er en fullmakt som angir hvem som skal representere deg når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Fremtidsfullmakten kan inneholde bestemmelser om hvem som skal styre din økonomi eller ta viktige beslutninger vedrørende deg personlig og hvordan dette skal gjøres.

Fremtidsfullmakt er en praktisk og fleksibel løsning for deg som ønsker å legge noen føringer for fremtiden, når du ikke lenger er i stand til å ivareta dette selv.

Behov for en fremtidsfullmakt

Demens er et dagsaktuelt tema og et typisk eksempel hvor det vil være behov for en fremtidsfullmakt. Antall personer med demens har økt kraftig i tråd med økt levealder. Dette har medført større bevissthet rundt ønsker og behov for kontroll den dagen dette eventuelt skulle inntre. Det samme behovet kan inntre dersom du skulle miste din evne til å ivareta dine rettigheter som følge av en ulykke.

Pårørende til personer med demens kan møte flere utfordringer i deres ønske om å ivareta personens rettigheter. Et typisk eksempel er salg av fast eiendom. Dersom en person med demens er innlagt på sykehjem kan pårørende ha problemer med å selge fast eiendom og derfor oppleve at fast eiendom står tomt og forfaller.

Uten fremtidsfullmakt er det Fylkesmannen som skal forfalte dine midler. Mange pårørende opplever denne ordningen som lite fleksibel og for noen fremstår det som umulig å disponere over formuen til den det gjelder. Vi ser derfor at flere og flere ønsker at bestemte personer skal inneha denne disposisjonsretten.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt og hvem kan opptre som fullmektig?

Den som oppretter fullmakten må være over 18 år. Du står du fritt til å utpeke hvem som skal få fullmakt og hva fullmakten skal omfatte.

Det vanligste er å utpeke et familiemedlem som man har stor tillit til, for eksempel ektefelle eller barn. Man kan også utpeke flere personer. Fullmaktsgiveren bør i alle tilfelle utpeke en alternativ fullmektig dersom fullmektigen av ulike grunner ikke lenger kan fungere som fullmektig.

 Fullmaktens innhold

Som fullmaktsgiver bestemmer du selv innholdet i fremtidsfullmakten og hva den skal omfatte. Noen synes det er hensiktsmessig med en fullmakt uten begrensninger. En slik fullmakt vil kun bestemme hvem som skal være fullmektig på dine vegne. Det betyr at fullmektigen har full frihet til å handle på vegne av deg, så lenge fullmektigen holder seg innenfor loven.

Andre ønsker å legge føringer for hvordan fullmakten skal forvaltes. Slike føringer kan gjelde økonomiske og/eller personlige forhold, som for eksempel salg av fast eiendommen og valg av bosted. Bestemmelser om fast eiendom kan være praktisk for å forhindre at en bolig blir stående tom og forfaller ved langvarig opphold på sykehjem eller sykehus.

Det er visse begrensninger for hva fullmakten kan omfatte. Fullmektigen kan for eksempel ikke opprette eller tilbakekalle fullmaktsgivers testament.

Formkrav

Det er strenge krav til fremtidsfullmaktens innhold og form. Dersom formkravene ikke er fulgt, kan konsekvensen være at fremtidsfullmakten er ugyldig. Det kan derfor være fornuftig å ta kontakt med en advokat eller fylkesmannen, for å være sikker på at fullmaktens formkrav er ivaretatt. Det er uansett viktig å være oppmerksom på at opplysninger og eksempler på internett ikke nødvendigvis er kvalitetssikret eller tilpasset.

Kan fullmakten kalles tilbake?

En fremtidsfullmakt kan kalles tilbake eller endres, så lenge du er i stand til å forstå hva dette innebærer.

Når inntrer fullmakten?

Fremtidsfullmakten trer i kraft fra det tidspunkt du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. En legeerklæring vil kunne fastslå dette. En slik legeerklæring vil også være egnet til å forhindre etterfølgende unødvendige konflikter om fremtidsfullmaktens gyldighet.

Det kan også inntas i fremtidsfullmakten at den første trer i kraft når den blir stadfestet av Fylkesmannen. Enkelte myndigheter, for eksempel Statens kartverk, krever en slik stadfestelse av Fylkesmannen.

Forutsigbarhet

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Det kan derfor være lurt å være føre var og allerede i dag sikre dine ønsker for fremtiden.

Forfattere:

Hanne Skråmm Espeland, advokat

Lene Marie Aas Thorstensen, advokatfullmektig

Tenden Advokatfirma ANS, 1. juli 2016

 

 

 

Hytteidyll gjennom generasjoner

Hytta har mange forskjelligartede kvaliteter

Fritidsboliger representerer ofte store verdier, både av økonomisk og ikke økonomisk karakter. Her er det gjerne skapt gode barndomsminner og hytta er et sted man forbinder med familiehygge, ferie og fritid. Hytta representerer for mange mennesker svært god livskvalitet.

Mange er opptatt av å beholde familiestedet i familien gjennom generasjoner. Da oppstår spørsmålet om man bør overføre hytta til barna mens man lever, eller om man skal la det bli opp til arvingene å bestemme hva som skal skje med hytta etter at foreldrene faller fra. Vår erfaring tilsier at det kan oppstå vanskeligheter for yngre generasjoner, dersom det ikke er gitt noen føringer fra den eldre generasjonen. Dagens familieforhold er også ofte mer kompliserte enn tidligere, noe som forsterker behovet for tydelige avtaler og avklaring av forventninger. I tillegg foreligger usikkerheten rundt hvilke lover som vil gjelde fremover i forbindelse med overføring av fritidseiendom.

Det er mange viktige punkter man bør tenke gjennom når hytta overføres til den yngre generasjon. Det vil typisk være om man skal etablere en sameieavtale mellom barna, om man skal sikre en bruksrett for mor og far og hvordan man skal legge til rette for en bekymringsløs bruk av hytta i familien fremover. Det kan også være naturlig å vurdere skattemessige forhold. Tidligere var det viktig å se hen til arveavgiftsreglene.

Arveavgift og skatt

Arveavgiften er nå opphevet, slik at dette behøver man ikke tenke på dersom man skal overføre nå. Det er imidlertid ingen garanti for at ikke arveavgiften i fremtiden kan bli gjeninnført og det er mange som ser for seg at den på et eller annet tidspunkt vil komme tilbake. Hvis hytta skal gis videre til neste generasjon, kan det være fornuftig å gjøre det nå mens det kan gjøres arveavgiftsfritt.

Etter dagens skatteregler overtar barna foreldrenes skatteposisjon. Det innebærer at dersom foreldrene har oppnådd skattefrihet ved å eie hytta i minst 5 år vil overdragelsen være skattefri. Barna må deretter eie i 5 år før de eventuelt kan selge skattefritt.

Overføring mens man lever

Det er mange fordeler med å overføre hytta mens man lever. Først og fremst vil man da ha kontroll over situasjonen og ha mulighet til å legge føringer for mange vanskelige spørsmål, knyttet både til økonomiske og følelsesmessige forhold. Man har for eksempel mulighet til å hensynta at én av barna har god økonomi, mens en annen har en vanskelig økonomi. Så lenge man overfører hytta mens man lever er det i utgangspunktet ikke noe krav om at man deler likt mellom barna, selv om de fleste nok vil ønske det.

Det er videre mulig å planlegge og gjennomføre en overdragelse over tid, slik at alle parter får god tid til å tenke gjennom hva overdragelsen innebærer av forventninger, rettigheter og forpliktelser. Foreldrene kan sørge for å få avlastning med vedlikehold, og selv forbeholde seg bruksrett til hytta for deler av sesongen. Dersom foreldrene betaler formueskatt vil denne med dette kunne reduseres.

En av fordelene med å overføre eiendommen mens man lever, er at man får anledning til å forklare bakgrunnen for sine ønsker for fremtiden. Som nevnt har barna ofte ulik tilknytning til hytta, ulik økonomi eller ulike evner/interesser til å utføre vedlikehold osv. Det er også muligheter for å etablere kompensasjonsordninger, slik at én får hytta og at en annen får noe annet samtidig eller senere. Det kan også være lettere å legge til rette for en gradvis overgang, eller eksempelvis en ordning der arvingene overtar hytta til en redusert pris slik at foreldrene kan få en lettere økonomi på sine eldre dager.

En eventuell enighet om overføring av hytta til alle eller noen av barna, bør nedfelles i en skriftlig avtale som helst hele familien er part i.

Overføring ved testament

Selv om man velger å vente med å overføre hytta til etter at man faller fra, kan det være fornuftig å bestemme hvem som skal overta i et testament. Man kan innta bestemmelser i testamentet om bruken av hytta og hvordan bruken eventuelt skal fordeles. Ved en overføring ved testament er man bundet av arvelovens pliktdelsregler, noe som kan vanskeliggjøre en eventuell forskjellsbehandling mellom barna. Med de høye priser som i dag ofte gjelder for fritidsboliger kan det være vanskelig for én av arvingene å løse ut de øvrige, og det får gjerne den konsekvens at hytta ikke lenger kan beholdes i familien.

Ved opprettelse av testament gjelder det en del formregler. Det må blant annet være to vitner tilstede når man signerer testamentet.

Forholdet til ektefelle

Det er viktig å avklare om gjenlevende ektefelle skal kunne beholde hytta i uskifte så lenge han eller hun lever. Dersom hytta er en av partenes særeie, må det eventuelt bestemmes i ektepakt at ektefellen skal kunne sitte i uskifte med hytta. Dersom førstavdøde har særkullsbarn, må disse samtykke til et eventuelt slikt uskifte. Dette kan gjøres ved en erklæring på forhånd slik at det ikke foreligger usikkerhet om hvorvidt de vil gi slikt samtykke.

Ved opprettelse av ektepakter gjelder det også en del formregler, og det må blant annet være to vitner tilstede når man signerer ektepakten.

Sameieavtale

Dersom hytta overlates til barna i sameie, uavhengig av om man overfører hytta i levende live eller ved testament, anbefaler vi at det opprettes en sameieavtale som regulerer eierskapet mellom barna. Det er en smakssak hvilken detaljeringsgrad man bør legge inn i en slik avtale. De mest sentrale forhold som bør vurderes regulert er bestemmelser om bruken av hytta, vedlikehold og hvordan kostnadene skal fordeles. Det kan også være hensiktsmessig å ta inn et forbud mot å pantsette eller belåne hytta, og man bør også tenke gjennom hva som skal skje dersom én av sameierne ønsker å selge sin andel.

Det er også ofte naturlig at foreldrene forbeholder seg bruksrett til hytta, og også dette bør reguleres i en avtale. Vi vil anbefale formalisering av en slik bruksrett for foreldrene, og at avtalen tinglyses for å oppnå rettsvern. På den måten sikrer man at bruksretten for eksempel er beskyttet mot barnas kreditorer. Dette kan også gjøres enkelt ved at bestemmelsen inntas i skjøtet.

Det gjelder ingen formregler ved opprettelsen av sameieavtaler, men vi anbefaler absolutt at det opprettes en skriftlig avtale.

Barnas skilsmisse eller økonomiske problemer

Mange er opptatt av å sikre eiendommen i familien ved en eventuell skilsmisse. Foreldrene har anledning til å bestemme at hytta skal være barnas særeie både når man overfører hytta som en gave og ved testament. Dette er ofte fornuftig dersom man ønsker å sikre at neste generasjon kan beholde hytta i familien. Dersom hytta har høy økonomisk verdi og er i felleseie mellom barnet og ektefellen, vil kanskje barnet ikke ha anledning til å kjøpe ut ektefellen ved en eventuell skilsmisse. Dette kan få den konsekvens at hytta må selges.

Det finnes også muligheter for å se på løsninger som kan sikre hytta i familien dersom barna har økonomiske problemer. Her kan det tenkes flere løsninger. En løsning kan være å overføre hytta direkte til barnebarna, men gi barna en bruksrett til hytta. Det kan også tenkes andre løsninger som kan være aktuelle.

Åpenhet

Det aller viktigste for å unngå at det blir konflikter ved overføring av hytta til barna, enten det skjer mens man lever eller etter at man er død, er å snakke åpent med familien om egne ønsker. Dersom man er åpen på dette vil det som regel over tid skapes felles forventninger og forståelse, og man unngår at barna får forskjellige forventninger til hva som skal skje med hytta. Dette kan forebygge mange vanskelige, kostbare og langvarige konflikter.

Problemstillingene og løsningene er mange og forskjelligartede. For de fleste vil det være hensiktsmessig å søke juridisk bistand både for å få råd om hvilke løsninger som passer best for den enkelte, og ikke minst for å få bistand til å utarbeide de nødvendige avtaler og dokumenter.

Forfattere:

Hanne Skråmm Espeland, advokat

Christen Agerup, advokat

Tenden Advokatfirma ANS, 1. juli 2016

 

Tenden soker advokater

Flere advokater søkes

Vi søker dyktige advokatkolleger som vil arbeide i et moderne og ledende advokatfirma med Vestfold som utgangspunkt.

Vi ser først og fremst etter personer med forretningsmessig forståelse og noen års bakgrunn fra advokatvirksomhet, gjerne med spesialistkompetanse på ett eller flere områder.

Se stillingsannonsen her