Aleris-saken

Tenden ved advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer saksøkerne mot Aleris ungplan & BOI. Saksøkerne mener de har rett på etterbetaling av lønn og overtid. Søksmålet omfatter 24 medlemmer i Fagforbundet. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter. Som oppdragstaker/konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener at selskapet har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. Selskapet har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige. I søksmålet ligger krav om etterbetaling på opp mot halvannen million kroner per person.

Rettsaken i Oslo tingrett startet 14. januar, og skal pågå frem til 5. april 2019.

Saken er blant annet omtalt av DagsavisenAftenpostenDN og VG

Les også hva Fagforbundet skriver om saken her.

Digitalt arveskifte

Det dukker stadig opp nye utfordringer knyttet til avdødes digitale liv ved gjennomføring av skifteoppgjør. Avdøde kan ha kryptovaluta og andre digitale penger, brukerkonti og rettigheter som arvingene ikke vet eksisterer. Det er også ofte usikkert hva avdøde ønsker skal skje med de digitale eiendelene.

Les og hør intervjuene av en av våre arverettsadvokater Hanne Skråmm Espeland  i NRK fra 19. januar 2019.

Forslag til ny arvelov

I statsråd 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny arvelov. Forslaget innebærer en modernisering og forenkling av lovbestemmelsene i arveloven og skifteloven. Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.

I hovedsak videreføres likevel gjeldende arveregler. Hovedprinsippene i reglene om slektens arverett, gjenlevende ektefelle og samboeres arverett og livsarvingenes rett til pliktdelsarv er i hovedsak som dagens regelverk.

De viktigste endringsforslagene innebærer:

  • Grensen for hva en arvelater er pliktig til å gi hvert barn (pliktdelen), øker fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Den særlige beløpsbegrensningen i gjeldende lov på 200 000 kroner for andre livsarvinger enn barn fjernes.
  • I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.

Etter vår oppfatning er de foreslåtte endringene, bortsett fra de ovennevnte, mindre enn ventet. Behovet for arveplanlegging vil sannsynligvis bli like stort som tidligere. Det vil fortsatt være viktig, spesielt for samboere og ektefeller med særkullsbarn, å opprette samboeravtale eller ektepakt eventuelt i kombinasjon med et testament.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget. Når den nye loven om arv og dødsboskifte er vedtatt av Stortinget, skal det fastsettes et ikrafttredelsestidspunkt. Det er for tidlig å si noe om når dette vil bli.

Tenden-advokat leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Hanne Skråmm Espeland i Tenden som ny leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte fra 1. januar 2019. Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde. Fra tidligere er advokat Tor Bechmann i Tenden  medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Skal det bygges ny vei eller jernbane over eiendommen din?

Ekspropriasjon innebærer at du må selge hele eller deler av eiendommen din under tvang. Å miste et hjem eller produktivt landbruks- eller næringsareal, oppleves ofte som svært tungt. I en slik situasjon er naturlig å spørre seg hva man har krav på i erstatning. Reglene er ikke enkle.

Les  innlegget til  advokat og partner i Tenden, Kjersti Schiøtz Thorud publisert i  Tønsbergs blad  29. november 2018.

Hvem er arbeidsgiver i Norwegian-konsernet?

I disse dager behandler Norges Høyesterett en sak som vil få stor prinsipiell betydning for norske arbeidsgivere og arbeidstagere. Advokatene Kjetil Edvarsen og Kjetil Baustad Egelie har i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv forklart kort hva saken dreier seg om,  og hvilken betydning dommen vil kunne få for arbeidstakeres rettigheter i komplekse konsernstrukturer. Innlegget kan du lese her.

 

Seminar: Unngå arvestrid – ta kontroll

Mye har endret seg siden arveloven kom i 1972. Kjernefamilien er i endring, og loven er ikke tilpasset moderne familiekonstellasjoner. Dessuten er formuesforholdene blitt mer kompliserte. Ikke overraskende ser vi en økning av unødig konfliktfylte arveoppgjør.

Konflikter kan unngås med gjennomtenkt planlegging, slik at arveoppgjøret kan bli en god overgang mellom generasjonene.

Ny arvelov er til politisk behandling, men lite tyder på at behovet for arveplanlegging blir mindre.

Tre av våre advokater gir tips om arveplanlegging, testament og viktigheten av en god samboeravtale eller ektepakt.

Velkommen til seminar i våre lokaler i Tønsberg 1400-1600 den 22. november 2018, eller på RS Noatun i Horten kl 1800-2000 samme dag.

For påmelding send epost til seminar@tendenadvokat.no eller ring tlf 33 35 46 00.

Trykk her for å se annonsen.

Prisavslag for subjektivt opplevde mangler

Høyesterett avsa dom 28. februar 2018 (HR-2018-392-A) i en sak som gjaldt prisavslag ved salg av nyoppført bolig. Dommen bedrer kjøpers stilling når den kjøpte eiendommen har mangler som ikke innebærer noe klart økonomisk tap.

Spørsmålet som ble drøftet i dommen var om kjøper av en ny bolig har krav på prisavslag for mangler som ikke medfører noen reduksjon i eiendommens markedsverdi, altså for rene subjektive forhold.

Problemet for kjøper i saken for Høyesterett var at boligen ble plassert fire meter lenger øst og én meter lenger nord enn det som var avtalt. Dette medførte at kjøperne ikke kunne anlegge kjøreadkomst og garasje slik de hadde tenkt. Videre førte det til økt innsyn mot en nabo og det hadde derfor oppstått en nabokonflikt. Det var enighet om at feilplasseringen ikke påvirket boligens salgsverdi.

Regelen som omhandler prisavslag i bustadoppføringslova sier at et prisavslag normalt skal settes til kostnaden ved å få mangelen rettet. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfellene der kostnadene med å rette er urimelig høye målt opp mot hva mangelen har å si for forbrukeren. I slike tilfeller skal prisavslaget settes til den verdiforringelsen mangelen medfører. Det har derfor vært usikkert hvorvidt man har krav på prisavslag i tilfeller som dette.

I saken for Høyesterett var det på det rene kostnadene forbundet med retting, nemlig å flytte huset, ville være urimelig høye. Høyesterett skulle derfor ta stilling til om subjektivt opplevde verdireduksjoner hos den enkelte forbruker var omfattet av begrepet «den verdiforringelsen mangelen medfører».

 Høyesterett kom etter nøye vurderinger til at det kan utmåles prisavslag tilsvarende den verdireduksjon mangelen representerer for forbrukeren. Det ble vist til at verken lovens ordlyd eller forarbeider talte mot en slik løsning. Videre ble det vist til at det ivaretar lovens formål om å styrke forbrukervernet samt at det bidrar til god sammenheng i regelverket.

Forutsetningen for å tilkjenne prisavslag for rene subjektive forhold var imidlertid, ifølge Høyesterett, at det kan påvises et subjektivt tap i form av konkrete ulemper som det fremstår som plausibelt at kjøperen vektlegger.

Dommen gir boligkjøpere en utvidet rett til å kreve prisavslag, forutsatt at kjøperen kan påvise at det medfører konkrete ulemper for han eller henne at det ikke leveres etter avtalen. For utbygger medfører dommen at man må være svært varsom med å foreta endringer i byggefasen uten uttrykkelig å avtale endringene med kjøper. Det vil derfor ikke være fritt frem å endre på byggeprosjektet, selv om det objektivt vurdert innebærer en like god leveranse.  En slik endring innebærer ikke nødvendigvis at eiendommen er mindre verdt, men det vil likevel innebære en konkret ulempe for den aktuelle kjøper og derfor gi han eller henne rett på prisavslag.

Vi i Tenden Advokatfirma er spente på hvilken betydning dommen får for fremtidige saker. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har kjøpt eller solgt en eiendom med mangel. Vi bistår deg gjerne!

Skrevet av:  Advokatene Kaja Oftedal Rasting og Arnt Olaf Stillerud 

Artikkelen var trykket i Tønsbergs Blad 1. november 2018

 

Viktigheten av testament

Lørdag 14. september 2018 hadde VG en artikkel om testamenter der en av ekspertene som var intervjuet var Tendens senioradvokat Hanne Skråmm Espeland. Espelands råd er kort fortalt at alle som vil ha en annen løsning enn den loven legger opp til, bør skrive et testament. Spesielt er dette aktuelt for samboere med og uten barn, og ektefeller uten barn eller med særkullsbarn. Artikkelen kan du lese her.

Seminar: Arv og generasjonsskifte

I samarbeid med Handelsbanken inviterer vi til gratis seminar om arv og generasjonsskifte den 18. oktober 2018 på Hotel Atlantic i Sandefjord.

Sentrale temaer blir arveplanlegging, testament, fremtidsfullmakt og viktigheten av en god samboeravtale eller ektepakt.

Vi holder et ettermiddagsseminar kl. 1400-1630 og et kveldsseminar kl. 1830-2100.

Meld deg på per epost til seminar@tendenadvokat.no eller på telefon 33 35 46 00.

Velkommen!