Viktigheten av testament

Lørdag 14. september 2018 hadde VG en artikkel om testamenter der en av ekspertene som var intervjuet var Tendens senioradvokat Hanne Skråmm Espeland. Espelands råd er kort fortalt at alle som vil ha en annen løsning enn den loven legger opp til, bør skrive et testament. Spesielt er dette aktuelt for samboere med og uten barn, og ektefeller uten barn eller med særkullsbarn. Artikkelen kan du lese her.

Seminar: Arv og generasjonsskifte

I samarbeid med Handelsbanken inviterer vi til gratis seminar om arv og generasjonsskifte den 18. oktober 2018 på Hotel Atlantic i Sandefjord.

Sentrale temaer blir arveplanlegging, testament, fremtidsfullmakt og viktigheten av en god samboeravtale eller ektepakt.

Vi holder et ettermiddagsseminar kl. 1400-1630 og et kveldsseminar kl. 1830-2100.

Meld deg på per epost til seminar@tendenadvokat.no eller på telefon 33 35 46 00.

Velkommen!

Oppsigelser av ansatte må skje skriftlig

Torsdag 12. september 2018 skrev Dagbladet om Rosenborgs oppsigelse av hovedtrener Kåre Ingebrigsten, og at Rosenborg ikke hadde fulgt de vanlige prosedyrene ved oppsigelser. En av arbeidsrettsekspertene som ble intervjuet var advokat og partner i Tenden Kjetil Edvardsen. Edvardsen uttalte blant annet følgende:

«- Det er alltid spesielt når to personer blir sagt opp samtidig. Det er interessant. Hvis det stemmer at oppsigelsene ikke er skriftlige, innebærer det at saksbehandlingsreglene ikke er fulgt på en riktig måte. En sviktende saksbehandling kan bidra til at en oppsigelse som ellers er saklig blir kjent usaklig, sier Edvardsen»

Artikkelen kan du lese her.

Tenden og GDPR

I dag trer EUs personvernforordning (GDPR) og den nye personopplysningsloven i kraft i Norge.  Vi har gjort nødvendige grep for å sikre at vi opererer i samsvar med de nye reglene. Du kan lese om vår behandling av personopplysninger i vår personvernerklæring som du finner her.

Vår personvernerklæring vil også bli sendt til alle i vårt kunderegister innen kort tid.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som jobber daglig med personvern, Harald Bjelke eller Kjetil Baustad Egelie , dersom du har spørsmål til Tendens behandling av personopplysninger eller dersom din virksomhet trenger hjelp med tilpasninger til de nye personvernreglene.

 

Salgspant som praktisk sikkerhet ved kundens betalingsproblemer

Leverandører som selger varer på kreditt kan være sårbare hvis kunden får betalingsproblemer. Om kunden ikke betaler kan det bli dyrt og arbeidskrevende å begrense tapet. Hvis kunden i verste fall går konkurs, er sannsynligheten stor for at varene og oppgjøret er tapt dersom leverandøren ikke har sikkerhet for kundens betaling av kjøpesummen.

Salgspant kan gi enkel og effektiv sikkerhet mot tap, hvis gjort korrekt. Panteloven har regler for når og hvordan salgspant kan avtales, og som må følges for at salgspantet skal være gyldig.

Hva salgspant innebærer

Salgspant gir rett til å kreve varene tilbakelevert eller tvangssolgt hvis kunden ikke betaler. Ved konkurs hos kunden har salgspanthaveren et fortrinn sammenliknet med kundens usikrede kreditorer.

Når salgspant kan benyttes

Salgspant kan benyttes både overfor næringsdrivende og forbrukere, med visse begrensinger i panteloven.

Den i praksis viktigste begrensningen er at det ikke kan avtales salgspant i varer som kunden kan selge videre før kjøpesummen er betalt. Dette medfører at det ved salg til mellomledd ofte ikke kan avtales salgspant.

Det er heller ikke alle eiendeler det kan avtales salgspant i. Salgspant kan kun avtales i løsøre, og det medfører at fast eiendom faller utenfor. Også løsøre som kan registreres i et realregister er unntatt, for eksempel større båter.

Pantelovens begrensninger kan ikke avtales bort. Dersom salgspant ikke kan benyttes bør en vurdere andre former for sikkerhet eller oppgjør. Dette kan for eksempel være at kunden stiller garanti eller at betaling skjer samtidig med overlevering av varen. Vi har sett flere forsøk på å omgå begrensningene ved for eksempel å avtale «eiendomsforbehold» i stedet for salgspant. Dette er imidlertid risikabelt og gir falsk trygghet. Dersom kunden går konkurs vil bostyrer ikke godta omgåelsesforsøk.

Avtalen om salgspant

For at sikkerheten skal være effektiv er det avgjørende at avtalen om salgspant har kommet i stand på riktig måte. Panteloven stiller krav til avtalen og avtaleinngåelsen, og dersom disse ikke overholdes gir ikke panteretten gyldig sikkerhet.

Avtale om salgspant må inngås senest samtidig med at varen blir overlevert kunden. Er varene først levert kunden er det ikke mulig å avtale salgspant i ettertid.

Det er også krav om skriftlighet. Dersom kunden er forbruker må avtalen gjøres skriftlig senest samtidig med at varen overleveres kunden. Dersom kunden er næringsdrivende må salgspant være avtalt senest samtidig som levering og bekreftes skriftlig umiddelbart etter at varen er levert.

Salgspant kan avtales på flere måter innenfor pantelovens rammer. Overfor næringskunder kan dette for eksempel gjøres ved bestemmelse om salgspant i de alminnelige leveringsvilkår i kombinasjon med en tekst på fakturaen eller i ordrebekreftelsen.

For å sikre at salgspant rutinemessig blir etablert på riktig måte bør dette innarbeides i salgsrutiner og salgsdokumentasjon.

Varighet

Salgspantet består i utgangspunktet inntil varen er betalt, men bortfaller når det er gått ett år fra avtalt betalingsforfall og senest fem år etter at varen ble overlevert kunden. Dessuten kan panteretten falle bort dersom varen blir inkorporert i andre eiendeler eller blir bearbeidet videre hos kunden. Dersom det for eksempel er levert bygningsmaterialer med salgspant består panteretten så lenge materialene ligger ubrukt, men faller bort straks materialene er montert i bygget.

Håndheving av salgspantet

Salgspantet kan håndheves dersom kunden ikke betaler til forfall eller går konkurs.

Så lenge kunden ikke er konkurs er det ofte enklest om kunden leverer tilbake varen frivillig. Hvis kunden ikke er samarbeidsvillig er det mulig å begjære tvungen tilbakelevering gjennom namsmyndighetene. Hvis kunden er næringsdrivende, kan varen også kreves tvangssolgt. Tvangsinndrivelse ved namsmyndighetene kan imidlertid være en tidkrevende prosess.

Hvis kunden er konkurs må dialogen gå igjennom bostyrer. Det er viktig å kontakte bostyrer snarest mulig, da det ikke er sikkert at bostyrer er informert om salgspantet fra før. Vår erfaring er at leverandører med gyldig og godt dokumentert salgspant, og som er raskt ute med å hevde sin rett, har langt bedre muligheter for å få dekning ved konkurs enn usikrede kreditorer.

***

Artikkelen er publisert i Vestviken 24  og er skrevet av advokatene Audun Samnøen og Caroline Jahre Viksand.  

 

 

Nye varslingsregler i arbeidslivet

Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for at lovbrudd, korrupsjon og andre uakseptable forhold har blitt avdekket. Samtidig viser erfaring at det å varsle kan være en stor personlig belastning for den som varsler.

Samtidig med at Regjeringen Solberg tok telling da tidligere justisminister Sylvi Listhaugs brukte sin høyre hook på Facebook, kom varslingsutvalget den 15. mars 2018 med sin rapport, Varsling – vern og verdi; NOU 2018:6. Utvalget er sammensatt av arbeidslivets parter og flere andre ressursmiljøer og har arbeidet i omtrent 1 ½ år med å revidere varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

Utvalget kommer med en rekke forslag som om de blir vedtatt i Stortinget vil ha stor betydning for hele det norske arbeidslivet.

Varsling defineres i arbeidsmiljøloven som en rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Det skal varsles på forsvarlig måte, og loven setter forbud mot gjengjeldelse overfor varsleren.

Grensen går ved illojale handlinger

Lovens forskjellige vilkår er utformet slik at det stilles få krav til både form og innhold i et varsel, og det er mange måter å si fra på som er forsvarlige. En grense må settes mot klart illojale handlinger; som det å gå direkte til en avis eller dele noe på sosiale medier uten først å varsle internt i virksomheten.

Det er mange eksempler på at varsling har vært avgjørende for at lovbrudd, korrupsjon og andre uakseptable forhold har blitt avdekket. Samtidig viser erfaring at det å varsle kan være en stor personlig belastning for den som varsler.

Varslingsutvalgets hovedfunn er at varsling har størst verdi der varselet blir tatt på alvor, varsleren blir tatt vare på, og hvor det iverksettes adekvate prosesser umiddelbart for å få avklart om det foreligger kritikkverdige forhold, og der det eventuelle kritikkverdige forholdet bringes til opphør.

Må stille spørsmål

Spørsmålet som virksomhetene må stille seg er hva som har skjedd og hvorfor, og ikke hvem det er som har sagt fra om det kritikkverdige forholdet.

Varslingssaker er tidvis høykonfliktsaker. En av årsakene til dette er at det eksisterer en interessemotsetning mellom vår intuitive tendens til å møte kritikk med motstand, og samfunnets behov for kritikken. Varsling defineres nemlig som et ubetinget gode, fordi ingen er tjent med at kritikkverdige forhold finner sted.

#metoo brakte ny energi inn i debatten. Det å si fra om krenkende atferd kan være knyttet til arbeidslivet, men like gjerne utenfor. I noen grad eksisterer rettsvern lik arbeidsmiljølovens regler også utenfor arbeidsmiljølovens virkeområde. Saken med tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske, er et eksempel der varslingsstandardene ble anvendt utenfor sitt egentlige virkeområde.

Også misbruk av varslingsreglene fortjener oppmerksomhet; særlig når det varsles om andre personers forhold, gjerne i en arbeidsmiljøkontekst. Misbruk av varslingsreglene er problematisk av minst tre grunner: For det første medfører det ressurslekkasje for virksomhetene. Dernest kan misbruk påføre andre menneskers betydelig ubehag. Det er ikke greit å være fokusperson for et varsel det ikke er faktisk dekning for. For det tredje undergraves troverdigheten til varslere som reelt trenger lovens vern og samfunnets beskyttelse.

Foreslår varslingsombud

Utvalget foreslår et varslingsombud som skal tilby mekling og ta initiativ til uavhengige undersøkelser av alvorlige varslingssaker.

Flertallet foreslår også opprettet en Varslingsnemnd, som skal kunne ta standpunkt til om det har funnet sted gjengjeldelse etter forsvarlig varsling om kritikkverdige forhold, eller om arbeidsgivers aktivitetsplikt er brutt. Nemnda skal også ta stilling til krav om erstatning og oppreisning.

Mindretallet mener saker som dette skal være forbeholdt domstolene, som i dag.  Dette er nok et punkt der vi kan forvente sterke synspunkter i høringsprosessen.

Det foreslås videre at lovteksten i større grad skal inneholde en beskrivelse av fremgangsmåten ved forsvarlig varsling. Hensikten er å gjøre reglene mer tilgjengelig for publikum.

Kan utløse omsorgsplikter

Utvalget foreslår også at arbeidsgivers aktivitetsplikt blir tydeligere. Arbeidsgiver plikter å håndtere varselet raskt, samtidig som aktive tiltak til beskyttelse av varsleren iverksettes. Et varsel kan utløse også andre omsorgsplikter for arbeidsgiver; for eksempel dersom det varsles om trakasserende lederstil. Da skal også lederen ivaretas på en god måte.

Virksomheter som ønsker å være oppdatert på de krav som stilles i dagens samfunn, bør foreta en gjennomgang av sine varslingsrutiner. Men like viktig er å diskutere hvordan det skal legges til rette for en god kultur for varsling. Det å avdekke brudd på regler, retningslinjer eller etiske standarder synes både i samfunnsregnskapet, i det etiske regnskapet og på virksomhetens bunnlinje.

Vern om bedriftens verdier

Tenden er sammen med Formuesforvaltning vertskap for neste frokostmøte i Tønsberg næringsforening.

Temaene for dagen er todelt:

Vern om bedriftens verdier  

Våre advokater Audun Samnøen, Harald Bjelke og Heidi Aas Larsen vil holde innlegg om hva din bedrift kan risikere om den ikke har sikret bedriftens immaterielle verdier, hvordan slike verdier best kan sikres og hva man bør gjøre dersom en nøkkelansatt tar med seg bedriftens kunnskap til en konkurrent.

Tilstandsrapport for boligmarkedet: Hva skjer når rentene stiger?

Erling Røed Larsen, seniorøkonom i Formuesforvaltning, og blant annet professor II ved Handelshøyskolen BI og forfatter av flere bøker om samfunnsøkonomi, vil snakke om de viktigste driverne av boligmarkedet, og forklare hva som har ligget bak flere tiår med stigende boligpriser. I tillegg vil han vende blikket fremover og diskuterer viktige faktorer som kan påvirke boligprisene i Tønsbergregionen.

Vel møtt!

Påmelding kan skje her

Kjetil Edvardsen ny partner i Tenden

Vi har gleden av å informere at Kjetil Edvardsen tiltrådte som partner 1. mai 2018. Han kommer fra stilling som forbundsadvokat i Fagforbundet/LO.

Edvardsen  har prosedert en rekke prinsippsaker for Høyesterett og har solid erfaring fra ledelse av komplekse forhandlingsprosesser i arbeidslivet.

– Det er veldig gledelig for Tenden og vår arbeidslivsavdeling spesielt at Kjetil valgte å komme til oss, sier styrets leder Heidi Aas Larsen. Kjetil er svært anerkjent innen arbeidsrettsmiljøet i Norge og en dyktig og hyggelig advokat. Med Edvardsen har vi styrket oss ytterligere på et veldig viktig felt for oss og våre kunder. 

 

Frokostseminar: Skatt og avgift ved utleie av næringseiendom

Vi inviterer til frokostseminar i Tønsberg 14. mai 2018
TEMA: Skatt og avgift ved utleie av næringseiendom

Det å eie og leie ut næringseiendom reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Det er et komplisert regelverk, og dermed muligheter for å gjøre feil. Vi vil se på noen utvalgte problemstillinger.

kontor fasade

Program og påmelding

  • Fradragsrett
    • Skatt – skillet mellom vedlikehold og påkostning
    • MVA – frivillig registrering, fordelingsbrøk, justeringsreglene mv.
  • Skatte- og avgiftsmessig behandling av leietakertilpasninger
  • Dokumentasjonskrav og opplysninger til Skatteetaten

Sted

Seminaret holdes i våre lokaler i Anton Jenssens gate 2, Tønsberg (Statens Park).

Det blir servert enkel frokost fra kl. 07.45.
Foredragene starter kl. 08.15. Programslutt kl. 10.00.

Seminaret er gratis

Foredragsholdere

Marianne Brockmann Bugge

Marianne Brockmann Bugge
Partner og advokat
RSM Advokatfirma AS

Oddmund Håkenstad
Senioradvokat
Tenden Advokatfirma ANS

Påmelding

 

 

EUs nye personvernregler får forsinket virkning i Norge

EUs nye personvernforordning (General Data Protection Regulation «GDPR») får slik det ligger an nå  først virkning i Norge tidligst 1. juli 2018, fordi man må vente på at forordningen formelt innlemmes i EØS-avtalen. I EU trer forordningen i kraft den 25. mai 2018.

Forordningen innebærer en innstramming av dagens regelverk for behandling av personopplysninger, og det innføres bøter ved manglende overholdelse av reglene. Alle virksomheter får nye plikter og må gjøre tilpasninger for å være i samsvar med de nye reglene.

Hva bør gjøres?

De som ennå ikke har gjort det, bør raskest mulig skaffe seg en oversikt over hvilke typer personopplysninger som finnes i virksomheten.

Så bør man sette seg ned å prioritere hvilke tiltak som må gjennomføres for å opptre i samsvar med de nye reglene. Interne rutiner bør gjennomgås, eventuelt justeres og dokumenteres. Kundeavtaler, avtaler med de ansatte og ikke minst avtaler med IT-leverandører og andre som behandler personopplysninger på vegne av virksomheten (databehandlere), må tilpasses de nye reglene. Alle bedrifter må også ha en forståelig personvernerklæring. Det bør også gjennomføres en risikoanalyse av virksomhetens behandling av alle personopplysninger og virksomhetens IT-sikkerhet.

Ta gjerne kontakt med våre personvernadvokater Harald Bjelke eller Kjetil Baustad Egelie dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp med tilpasninger til de nye personvernreglene.