Vi søker flere advokater og fullmektiger

Er du nyutdannet, har noen års erfaring eller går med partnerambisjoner?

Vi søker advokater og fullmektiger som:

– er i forkant av klientens utfordringer

– har kommersiell forståelse

– er trygg nok på egen kompetanse til å jobbe i team til det beste for klienten

Kunne du trives med å bo i Norges mest solrike fylke, med trygge oppvekstvilkår, kyst- og båtliv og halv pris på boliger sammenlignet med Oslo, er det et pluss.

Vi tilbyr faglig utvikling, ambisiøse klienter, hyggelige kolleger og konkurransedyktige betingelser. Vi trenger advokater og fullmektiger til alle våre faggrupper, men har et særlig behov innen de områdene vi har nevnt nedenfor.

Ta kontakt med lederen for det fagområdet der du kan gjøre oss bedre:

Næringseiendom og fast eiendom

Thomas Lie: 90 17 92 18, tl@tendenavokat.no

Selskapsrett og transaksjoner

Tor Bechmann: 48 86 93 23, tb@tendenadvokat.no

Arbeidsrett og kommersielle kontrakter

Heidi Aas Larsen: 92 06 46 99, hal@tendenadvokat.no

Teknologi og immaterialrett

Terje Dahl Svendsen: 92 28 93 81, tds@tendenadvokat.no

Skatte- og avgiftsrett

Lasse Jensen: 90 93 95 71, lj@tendenadvokat.no

Gransking

Tor Erik Heggøy: 91 33 88 12, teh@tendenadvokat.no

Søknader sendes administrasjonssjef Tom Henry Olsen innen 14. juni: tho@tendenadvokat.no

Tenden er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma med 34 advokater fordelt på kontorene i Tønsberg og Sandefjord. Med erfaring fra de største advokatfirmaene, de fremste juridiske fagmiljøene, ledergrupper og styrerom, bistår vi alt fra privatpersoner til gründere og internasjonale selskaper.

Tildelingssaker for fysioterapeuter

Advokat Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma ANS har de siste 12 årene hatt et stort antall saker knyttet til driftstilskuddsordningen. Her kan du lese Heggøys artikkel publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Spesialist om saksbehandlingen i tildelingssaker:
–  Sjelden vanskelig å finne fem feil

Heggøy har i en årrekke bistått både fysioterapeuter og institutter i saker knyttet til tildeling av driftstilskudd, verdsettelser og virksomhetsoverdragelser. Hans erfaring er at kvaliteten på saksbehandlingen ofte ikke møter kravene som gjelder for denne type saker, og at tvister mellom fysioterapeuter kan forebygges gjennom gode avtaler.

– Tilskuddsordningen skal sikre kommunens behandlingstilbud. Samtidig gir et driftstilskudd innehaveren et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke har det. Derfor er de også svært attraktive. Begge disse hensynene tilsier en ryddig og skikkelig saksbehandling hos tildelende myndighet, noe vi dessverre ofte ser at mangler, sier Heggøy.

Selv om regelverket er klart – tilskuddet skal tildeles den som er faglig best skikket – viser for mange klagesaker at det ikke alltid går slik.

Kommunen vedtar – kommunen er ankeinstans

– Vedtakene er ofte mangelfulle i omtalen av så vel premissene, skjønnsutøvelsen og begrunnelsen, hvilket gjør det vanskelig å slå seg til ro med utfallet. Det er naturlig, siden mangler ved selve vedtaket ikke sjelden er en indikasjon på at saksbehandlingen har vært mangelfull, sier Heggøy.

Og klagene? De behandles av samme kommune som har fattet det opprinnelige vedtaket.

– Klageutvalget består imidlertid utelukkende av politikere, men de har dessverre lett for å lene seg på det opprinnelige vedtaket fremfor å gjøre egne, selvstendige vurderinger.

Overdragelse av praksis

Tildelingen er imidlertid ikke de eneste tvistene driftstilskuddet kan utløse. ASA 4313 har klare bestemmelser om verdsettelse av praksiser knyttet til tilskuddet, og inneholder en god prismekanisme for merverdien det eventuelt utgjør for den nye innehaveren av tilskuddet å komme til «duk og dekket bord.» 

Likevel forekommer det hyppig tvister, der flere saker Heggøy har bistått i skyldes at man rett og slett ikke har forholdt seg til regelverket.

– Innimellom er det en pedagogisk oppgave mer enn en juridisk å forklare partene og rådgivere sammenhengene i regelverket, og at driftstilskuddet ikke er en eiendel som kan prises inn i overdragelsessummen, sier Tor Erik Heggøy.

Tilfeldig spesialitet

Tenden-advokaten har sett flere varianter av det han kaller avtaler «på siden» av regelverket: Der det for eksempel avtales at et driftstilskudd skal legges igjen på instituttet dersom innehaveren flytter til et annet institutt, eller at det skal gis en økonomisk ytelse for selve tilskuddet.

– Slike avtaler mellom fysioterapeuter som begrenser fysioterapeutens rettigheter og plikter etter ASA 4313, er etter mitt syn ikke bindende, sier Heggøy som litt tilfeldig endte opp med fysioterapi-saker som spesialitet.

Han ble bedt om å bistå en ung fysioterapeut som ble avkrevd én million kroner for et driftstilskudd hun var tildelt, der kommunen antydet at tildelingen ville kunne bli omgjort om ikke det økonomiske ordnet seg.

– Det var enkelt å konstatere at kravet var ulovlig og at kommunen ikke kunne omgjøre tildelingen, men det måtte likevel mye til før regelverket til slutt ble fulgt, sier Heggøy om saken som banet vei for et betydelig antall andre fysioterapisaker.

– Vi har vært så heldige å få bistå fysioterapeuter og institutt over hele landet, og med dagens teknologi er fysisk avstand aldri et problem.

Terskelen for å be om bistand bør ned

Fysioterapisaker gjelder ofte viktige spørsmål knyttet til inntektsgrunnlag og forholdet mellom kolleger. Heggøy mener terskelen for å be om bistand burde være lavere, fordi en tidlig avklaring med en kompetent rådgiver vil kunne være en rimelig forsikring mot senere tvister som kan være slitsomme å stå i.

Enkelte saker er likevel for viktige til at de uten videre bør legges bort om man opplever ikke å få den retten man har.

– For tildeling av driftstilskudd, kan utfallet være at et uriktig vedtak omgjøres til gunst for den som er faglig best skikket, eller at det ytes erstatning fra kommunen. I flere saker har erstatningen vært at det opprettes et nytt driftstilskudd, sier Tor Erik Heggøy.

I politiuniform uten politimyndighet


Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven. Artikkelen kan leses på Politiforum.no

Future Estate 2019

Det ble et svært vellykket arrangement av Future Estate 2019. Tenden arrangerte konferansen sammen med Tønsberg næringsforening, Lemon reklamebyrå, Nordea og EY.  Ledende aktører innen stedsutvikling, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur fortalte hva som skal til for å lykkes i Vestfold.

 

Advokat Thomas Lie fra Tenden holdt foredrag om kjøp/salg av eiendomsselskap og skatteposisjon.

Aleris-saken

Tenden ved advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer saksøkerne mot Aleris ungplan & BOI. Saksøkerne mener de har rett på etterbetaling av lønn og overtid. Søksmålet omfatter 24 medlemmer i Fagforbundet. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter. Som oppdragstaker/konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener at selskapet har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. Selskapet har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige. I søksmålet ligger krav om etterbetaling på opp mot halvannen million kroner per person.

Rettsaken i Oslo tingrett startet 14. januar, og skal pågå frem til 5. april 2019.

Saken er blant annet omtalt av DagsavisenAftenpostenDN og VG

Les også hva Fagforbundet skriver om saken her.

Digitalt arveskifte

Det dukker stadig opp nye utfordringer knyttet til avdødes digitale liv ved gjennomføring av skifteoppgjør. Avdøde kan ha kryptovaluta og andre digitale penger, brukerkonti og rettigheter som arvingene ikke vet eksisterer. Det er også ofte usikkert hva avdøde ønsker skal skje med de digitale eiendelene.

Les og hør intervjuene av en av våre arverettsadvokater Hanne Skråmm Espeland  i NRK fra 19. januar 2019.

Forslag til ny arvelov

I statsråd 22. juni 2018 la regjeringen frem forslag til ny arvelov. Forslaget innebærer en modernisering og forenkling av lovbestemmelsene i arveloven og skifteloven. Endringen er ment å være tilpasset dagens familiemønstre og oppfatninger av hva som er en rettferdig fordeling av arv.

I hovedsak videreføres likevel gjeldende arveregler. Hovedprinsippene i reglene om slektens arverett, gjenlevende ektefelle og samboeres arverett og livsarvingenes rett til pliktdelsarv er i hovedsak som dagens regelverk.

De viktigste endringsforslagene innebærer:

  • Grensen for hva en arvelater er pliktig til å gi hvert barn (pliktdelen), øker fra én million kroner til 25 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Den særlige beløpsbegrensningen i gjeldende lov på 200 000 kroner for andre livsarvinger enn barn fjernes.
  • I motsetning til før, skal man kunne testamentere bort bestemte eiendeler, også om slike eiendeler er verdt mer enn arvingens andel av arven. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet.

Etter vår oppfatning er de foreslåtte endringene, bortsett fra de ovennevnte, mindre enn ventet. Behovet for arveplanlegging vil sannsynligvis bli like stort som tidligere. Det vil fortsatt være viktig, spesielt for samboere og ektefeller med særkullsbarn, å opprette samboeravtale eller ektepakt eventuelt i kombinasjon med et testament.

Lovforslaget skal behandles av Stortinget. Når den nye loven om arv og dødsboskifte er vedtatt av Stortinget, skal det fastsettes et ikrafttredelsestidspunkt. Det er for tidlig å si noe om når dette vil bli.

Tenden-advokat leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte

Advokatforeningens hovedstyre har oppnevnt advokat Hanne Skråmm Espeland i Tenden som ny leder av lovutvalget for familierett, arv og skifte fra 1. januar 2019. Lovutvalgene består av medlemmer med særlige kunnskaper innenfor det enkelte utvalgs fagfelt. Utvalgene følger med i lovgivningsarbeidet, og kommer med råd og svarer på pressehenvendelser innenfor sitt fagområde. Fra tidligere er advokat Tor Bechmann i Tenden  medlem av Advokatforeningens lovutvalg for selskapsrett.

Skal det bygges ny vei eller jernbane over eiendommen din?

Ekspropriasjon innebærer at du må selge hele eller deler av eiendommen din under tvang. Å miste et hjem eller produktivt landbruks- eller næringsareal, oppleves ofte som svært tungt. I en slik situasjon er naturlig å spørre seg hva man har krav på i erstatning. Reglene er ikke enkle.

Les  innlegget til  advokat og partner i Tenden, Kjersti Schiøtz Thorud publisert i  Tønsbergs blad  29. november 2018.