Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett

Tenden bistod Norges største fagforening i Høyesterett og vant frem i en enstemmig dom.

Temaet for saken var hvor lenge arbeidsgivere som feilklassifiserer arbeidstakere som oppdragstakere plikter å etterbetale lønn, feriepenger og andre tillegg, samt omfanget av plikten til etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.

Dommen fra Høyesterett innebærer prinsipielle avklaringer av rekkevidden av slike krav, som det er av stor praktisk betydning å være godt kjent med.

Du kan lese dommen her: HR-2019-1914-A

Tendencast – en podcast fra Tenden

Episode 4: Fremtidsfullmakt – hva hvis…?

Ingen vet hva fremtiden vil bringe. Mange av oss vil dessverre oppleve å komme i en situasjon hvor man blir helt eller delvis ute av stand til å ivareta egne interesser. Ved hjelp av en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem du vil skal ivareta dine ønsker og interesser når den tid eventuelt…

Du finner den fjerde episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 4)


Episode 3: Ny arvelov – hva skjer?

Stortinget har vedtatt en ny arvelov og vi vet foreløpig ikke når den trer i kraft. I denne episoden gjennomgår vi endringer i den nye arveloven som det er kjekt å vite noe om.

Du finner den tredje episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 3)


Episode 2: Samboere – hvem arver hva?

Mange tror at samboere med felles barn har lik arverett som ektefeller. Dette er stemmer ikke. Samboere med felles barn har en begrenset arverett, mens samboere uten felles barn kun arver hverandre hvis man oppretter testament. I denne episoden skal vi snakke generelt om samboeres arverett og samboernes mulighet til å sikre hverandre økonomisk.

Du finner den andre episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 2)


Episode 1: Samboere – hvem eier hva?

Flere par velger å leve som samboere og vi ser at antall ekteskap går ned. Ekteskapsloven regulerer økonomiske forhold mellom ektefeller, men vi har ingen samboerlov for samboere. Det fører til uforutsigbarhet og usikkerhet i forhold til hvem som eier hva og det kan føre til store konflikter. I denne episoden skal vi snakke om samboeres rettsstilling, hvem som eier hva og hvordan man som samboer kan skape trygghet og forutsigbarhet.

Du finner den første episoden på Spotify her:

(Åpne i eget vindu: Tendencast – episode 1)

2019: Året for tvister om arbeidstakerbegrepet

I tre måneder i vinter stod Tendens to advokater Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich i Oslo tingrett i Aleris-saken. Tenden representerte 24 saksøkere. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter, og hvilke økonomiske konsekvenser en omklassifisering eventuelt medfører. De 24 saksøkerne og Fagforbundet som organiserer disse, venter spent på å få dom i saken. Samtidig er søksmål mot samme selskap fra mer enn 20 saksøkere som også bistås av Fagforbundet og Tenden, satt på vent. Dommen vil også få betydning for disse.

Tenden sitter ikke stille og venter på dommen. I april i år holdt advokat Kjetil Edvardsen kurs for en rekke arbeidsrettsspesialister i Høyres Hus i Oslo, og i begynnelsen av juni holdt advokatene Heidi Aas Larsen og Kjetil Baustad Egelie foredrag på Norges Juristforbunds årlige tillitsvalgtkonferanse. Temaet var «Tilknytningsformer i arbeidslivet». Grensen mellom de rettslige begrepene arbeidstaker og oppdragstaker og de rettslige konsekvenser av uriktig klassifisering, samt risikoen dette utgjør for arbeidsgivere, ble grundig gjennomgått for de nærmere 150 tillitsvalgte juristene.

Høyesterett behandler 17. og 18. september 2019 et komplisert spørsmål om hvordan etterbetaling ved omklassifisering skal beregnes. Tenden ved advokat Kjetil Edvardsen representerer Fagforbundet i Høyesterett, i en dom  som ventelig blir en prinsipiell avklaring av flere sider av tematikken.

Tenden vil dele denne viktige kunnskapen med flere, og planlegger å gjennomføre flere foredrag med dette temaet til høsten.

Aleris-saken er ikke den eneste omklassifiseringssaken Tenden skal gjennomføre i år. Sammen med Fagforbundet skal advokatene Kjetil Edvardsen, Kjetil Baustad Egelie og Morten Mønnich bistå i alt 13 saksøkere i deres krav mot de private helseforetakene BAOS AS, Heimta Vitale AS og Heimta Fokus AS om å bli klassifisert som arbeidstakere, ikke konsulenter. Foreløpig er det satt av henholdsvis to og en halv uke i Drammen tingrett og en uke i Vestfold tingrett, Horten tinghus, til rettssakene mot de to førstnevnte selskapene.

Tenden er dermed i spissen for disse vanskelig rettslige grenseoppgangene innen arbeidsretten. Det kan våre klienter nyte godt av, enten du som arbeidsgiver trenger rådgivning for å holde deg innenfor regelverket og unngå dyre etterbetalingskrav, eller du som arbeidstaker eller konsulent trenger rådgivning om dine rettigheter.

Ny trasé for InterCity – revidert Torp Vest

Våre advokater Kjersti Schiøtz Thorud, Arnt Olaf Stillerud, Paal Thoresen og Henning Solheim fylte salen da de holdt seminar for deg som blir berørt av utbyggingen av InterCity-jernbanen. Du kan se invitasjonen her: Annonse SB

De informerte om gangen i ekspropriasjonsprosesser og hvilke regler som gjelder, og ga råd om hva man bør være oppmerksom på.

Hvis du ikke fikk med deg seminaret og lurer på noe av dette er det bare å ta kontakt.

 

Tildelingssaker for fysioterapeuter

Advokat Tor Erik Heggøy i Tenden Advokatfirma ANS har de siste 12 årene hatt et stort antall saker knyttet til driftstilskuddsordningen. Her kan du lese Heggøys artikkel publisert i fagtidsskriftet Fysioterapeuten.

Spesialist om saksbehandlingen i tildelingssaker:
–  Sjelden vanskelig å finne fem feil

Heggøy har i en årrekke bistått både fysioterapeuter og institutter i saker knyttet til tildeling av driftstilskudd, verdsettelser og virksomhetsoverdragelser. Hans erfaring er at kvaliteten på saksbehandlingen ofte ikke møter kravene som gjelder for denne type saker, og at tvister mellom fysioterapeuter kan forebygges gjennom gode avtaler.

– Tilskuddsordningen skal sikre kommunens behandlingstilbud. Samtidig gir et driftstilskudd innehaveren et konkurransefortrinn i forhold til de som ikke har det. Derfor er de også svært attraktive. Begge disse hensynene tilsier en ryddig og skikkelig saksbehandling hos tildelende myndighet, noe vi dessverre ofte ser at mangler, sier Heggøy.

Selv om regelverket er klart – tilskuddet skal tildeles den som er faglig best skikket – viser for mange klagesaker at det ikke alltid går slik.

Kommunen vedtar – kommunen er ankeinstans

– Vedtakene er ofte mangelfulle i omtalen av så vel premissene, skjønnsutøvelsen og begrunnelsen, hvilket gjør det vanskelig å slå seg til ro med utfallet. Det er naturlig, siden mangler ved selve vedtaket ikke sjelden er en indikasjon på at saksbehandlingen har vært mangelfull, sier Heggøy.

Og klagene? De behandles av samme kommune som har fattet det opprinnelige vedtaket.

– Klageutvalget består imidlertid utelukkende av politikere, men de har dessverre lett for å lene seg på det opprinnelige vedtaket fremfor å gjøre egne, selvstendige vurderinger.

Overdragelse av praksis

Tildelingen er imidlertid ikke de eneste tvistene driftstilskuddet kan utløse. ASA 4313 har klare bestemmelser om verdsettelse av praksiser knyttet til tilskuddet, og inneholder en god prismekanisme for merverdien det eventuelt utgjør for den nye innehaveren av tilskuddet å komme til «duk og dekket bord.» 

Likevel forekommer det hyppig tvister, der flere saker Heggøy har bistått i skyldes at man rett og slett ikke har forholdt seg til regelverket.

– Innimellom er det en pedagogisk oppgave mer enn en juridisk å forklare partene og rådgivere sammenhengene i regelverket, og at driftstilskuddet ikke er en eiendel som kan prises inn i overdragelsessummen, sier Tor Erik Heggøy.

Tilfeldig spesialitet

Tenden-advokaten har sett flere varianter av det han kaller avtaler «på siden» av regelverket: Der det for eksempel avtales at et driftstilskudd skal legges igjen på instituttet dersom innehaveren flytter til et annet institutt, eller at det skal gis en økonomisk ytelse for selve tilskuddet.

– Slike avtaler mellom fysioterapeuter som begrenser fysioterapeutens rettigheter og plikter etter ASA 4313, er etter mitt syn ikke bindende, sier Heggøy som litt tilfeldig endte opp med fysioterapi-saker som spesialitet.

Han ble bedt om å bistå en ung fysioterapeut som ble avkrevd én million kroner for et driftstilskudd hun var tildelt, der kommunen antydet at tildelingen ville kunne bli omgjort om ikke det økonomiske ordnet seg.

– Det var enkelt å konstatere at kravet var ulovlig og at kommunen ikke kunne omgjøre tildelingen, men det måtte likevel mye til før regelverket til slutt ble fulgt, sier Heggøy om saken som banet vei for et betydelig antall andre fysioterapisaker.

– Vi har vært så heldige å få bistå fysioterapeuter og institutt over hele landet, og med dagens teknologi er fysisk avstand aldri et problem.

Terskelen for å be om bistand bør ned

Fysioterapisaker gjelder ofte viktige spørsmål knyttet til inntektsgrunnlag og forholdet mellom kolleger. Heggøy mener terskelen for å be om bistand burde være lavere, fordi en tidlig avklaring med en kompetent rådgiver vil kunne være en rimelig forsikring mot senere tvister som kan være slitsomme å stå i.

Enkelte saker er likevel for viktige til at de uten videre bør legges bort om man opplever ikke å få den retten man har.

– For tildeling av driftstilskudd, kan utfallet være at et uriktig vedtak omgjøres til gunst for den som er faglig best skikket, eller at det ytes erstatning fra kommunen. I flere saker har erstatningen vært at det opprettes et nytt driftstilskudd, sier Tor Erik Heggøy.

I politiuniform uten politimyndighet


Advokat Tor Erik Heggøy har kommentert Politidirektoratets omlegging av stillingskodebruk i politiet, som fremstår som en omgåelse av aldersgrenseloven. Artikkelen kan leses på Politiforum.no

Vi søker flere advokater og fullmektiger

Er du nyutdannet, har noen års erfaring eller går med partnerambisjoner?

Vi søker advokater og fullmektiger som:

– er i forkant av klientens utfordringer

– har kommersiell forståelse

– er trygg nok på egen kompetanse til å jobbe i team til det beste for klienten

Kunne du trives med å bo i Norges mest solrike fylke, med trygge oppvekstvilkår, kyst- og båtliv og halv pris på boliger sammenlignet med Oslo, er det et pluss.

Vi tilbyr faglig utvikling, ambisiøse klienter, hyggelige kolleger og konkurransedyktige betingelser. Vi trenger advokater og fullmektiger til alle våre faggrupper, men har et særlig behov innen de områdene vi har nevnt nedenfor.

Ta kontakt med lederen for det fagområdet der du kan gjøre oss bedre:

Næringseiendom og fast eiendom

Thomas Lie: 90 17 92 18, tl@tendenavokat.no

Selskapsrett og transaksjoner

Tor Bechmann: 48 86 93 23, tb@tendenadvokat.no

Arbeidsrett og kommersielle kontrakter

Heidi Aas Larsen: 92 06 46 99, hal@tendenadvokat.no

Teknologi og immaterialrett

Terje Dahl Svendsen: 92 28 93 81, tds@tendenadvokat.no

Skatte- og avgiftsrett

Lasse Jensen: 90 93 95 71, lj@tendenadvokat.no

Gransking

Tor Erik Heggøy: 91 33 88 12, teh@tendenadvokat.no

Søknader sendes administrasjonssjef Tom Henry Olsen innen 14. juni: tho@tendenadvokat.no

Tenden er et fullservice forretningsjuridisk advokatfirma med 34 advokater fordelt på kontorene i Tønsberg og Sandefjord. Med erfaring fra de største advokatfirmaene, de fremste juridiske fagmiljøene, ledergrupper og styrerom, bistår vi alt fra privatpersoner til gründere og internasjonale selskaper.

Future Estate 2019

Det ble et svært vellykket arrangement av Future Estate 2019. Tenden arrangerte konferansen sammen med Tønsberg næringsforening, Lemon reklamebyrå, Nordea og EY.  Ledende aktører innen stedsutvikling, bærekraft, eiendomsutvikling, teknologi og arkitektur fortalte hva som skal til for å lykkes i Vestfold.

 

Advokat Thomas Lie fra Tenden holdt foredrag om kjøp/salg av eiendomsselskap og skatteposisjon.

Aleris-saken

Tenden ved advokatene Kjetil Edvardsen og Morten Mønnich representerer saksøkerne mot Aleris ungplan & BOI. Saksøkerne mener de har rett på etterbetaling av lønn og overtid. Søksmålet omfatter 24 medlemmer i Fagforbundet. Søksmålet dreier seg om saksøkerne egentlig skulle vært regnet som ansatte og ikke konsulenter. Som oppdragstaker/konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet mener at selskapet har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. Selskapet har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige. I søksmålet ligger krav om etterbetaling på opp mot halvannen million kroner per person.

Rettsaken i Oslo tingrett startet 14. januar, og skal pågå frem til 5. april 2019.

Saken er blant annet omtalt av DagsavisenAftenpostenDN og VG

Les også hva Fagforbundet skriver om saken her.